“Jag sträcker ut min hand till er från en annan värld”

Bakgrund

Den här kanaliseringen är ett budskap från Marias Högre Jag, det vill säga den aspekten av hennes själ som förbinder henne med den Gudomliga Källan, precis som alla våras Högre Jag gör. Egentligen är det Marias och mitt (Mannes) gemensamma Högre Jag. Eftersom vi är själsfränder som nu befinner oss i en föreningsprocess så betyder det också att våra Högre Jag förenas allt mer. Mer om föreningen av själsfränder följer i det kanaliserade budskapet nedan.

 

 

Kanaliseringens innehåll

Jag kommer för att påminna er om vilka ni egentligen är / Vad är ”människovärde”? / Hela er verklighet består av en lögn / Vi har kommit för att hjälpa er att ta era första steg / Sök svaren inom er själva / Ni är enhet med Alltet / Det är dags nu / Ni har delats upp i två delar / Själsfränder / Människan har fri vilja / Jorda er själva för att bli mottagliga för det Gudomliga Ljuset / En meditation – En väg till den Gudomliga Källan

 

 

Kanalisering av det Högre Jaget genom Maria Bertram, 29 augusti 2014

 
~ Jag kommer för att påminna er om vilka ni egentligen är ~

Mina kära vänner. Jag sträcker ut min hand till er från en annan värld. Jag kommer er till mötes för att påminna er om vilka ni egentligen är. Jag är Marias och Mannes Högre Jag. Men jag är också en budbärare från alla era Högre Jag, från den Gudomliga Källan. Det är platsen där ni lever ett evigt liv i era allomfattande, gränslösa medvetandetillstånd. Här lever vi alla tillsammans i fullständig enhet, kärlek, harmoni och sanning. Jag har kommit till er för att tala om Sanningen, och om den världen ni lever i. Er värld är en illusion, full av illusionära föreställningar om vad verkligheten är och hur den tar sig uttryck. Jag är en budbärare från er själva, till er själva, för att få er att vakna, för att få er att öppna era ögon och äntligen börja minnas vilka ni är. Det är dags nu. Det är dags att vakna.

 

En gång för mycket länge sen i det Oändliga Nuet gjorde ni ett val. Ni valde att nedstiga i en fysisk verklighet, och att begränsa era medvetanden för att på så sätt få uppleva separation, ångest, hat och konflikt. Det var någonting som ni behövde för att känna er hela. 

Målning av Mario Duguay / www.marioduguay.com

Ni tog ett medvetet steg in i den här begränsade verkligheten, och ni sattes i ett fängelse, ett fängelse som ni kallar för ego – fyllt av begränsningar, murar, rädsla, smärta och lidande. Den här världen ger en illusionär, fullständigt snedvriden bild av vad verkligheten är för något. Men allt detta håller på att förändras, eftersom ni håller på att ta första steget in i den Nya Världen. Mänskligheten, Jorden och hela Kosmos är på väg in i ett högre medvetandetillstånd. Ett tillstånd som består av den perfekta balansen mellan regression och expansion, kvinnlig och manlig energi, för att på så sätt skapa den Högsta Gudomliga Kärleksenergin. Var och en av er är en del av denna process.

 

~ Vad är ”människovärde”? ~

Jag har kommit för att tala med er om vad en människa är, och vad ”människovärdet” består av. Era hjärtan slår och blodet pulserar genom era ådror. Ni andas, ni lever, ni äter, ni sover, ni leker, ni lär er saker, ni arbetar. Allt det som era fysiska kroppar gör, ger ett fysisk resultat. Siffror på ett papper eller faktiska fysiska skapelser i form av stolar, bord och maträtter, omhändertagande av andra människor, städning, sång och dans. ”Men är det allt?” säger ni. ”Var kommer människan ifrån, och vart är hon på väg?” Det är den viktigaste frågan att ställa. Vart är människan på väg? Kommer hon fortsätta att enbart göra och vara det hon redan gör och är? Eller kommer hon faktiskt att nå ett högre medvetande och utvecklas till något annat? Något större än det hon är i er nuvarande verklighet på Jorden.

 

En snickare, en tjänsteman, en vårdare, en soldat. Är det vad människan är? Är det vad ni anser att människan slutligen består av – alla hennes fysiska handlingar? Alla de prestationer hon utför? Värdet av det människan gör räknas i kvantitativa termer. Ni föreställer er att hennes prestationer är det som ger människan sitt värde. Är det verkligen så? Är det allt som människan består av? Om hon slutar snickra, om hon slutar sjunga, om hon slutar räkna och läsa – vad händer då? Förlorar hon då sitt värde? Blir hon då värdelös?

 

Den prestationsinriktade verklighet som ni lever i har väglett er bort från – och i många fall stängt av – er förbindelse med er inre verklighet, det som ni avfärdar och nedlåtande kallar för ”fantasier”. Jag har kommit till er idag för att berätta att ni lever i en uppochnedvänd verklighet. Ni har fått lära er att allt det som är av betydelse är prestationer och fysiska handlingar, medan er inre verklighet, era inre processer och er andliga utveckling totalt ignoreras. Otåligt går ni och väntar på att mänskligheten ska ta det avgörande steget ut i Kosmos, att ni ska kunna släppa era fysiska begränsningar och resa vart ni vill och göra vad ni vill. Ni väntar och väntar, och ni fortsätter att räkna era tal, ni fortsätter att snickra, ni fortsätter att producera nya varor, nya tjänster, och nya idéer – som ska leda till ännu fler saker, ännu fler prestationer, ännu mer kvantitet – tills ni till slut har så mycket kvantitet att det fullständigt dränker er. Hela era värld är en värld av fylld av högar av kvantitet. Ni dränks i prylar och i görande. Ni har snärjt in er själva i ett fängelse. Ni är så upptagna av att göra att ni har fullständigt glömt bort vad det innebär att vara, och ni har fullkomligt missat poängen med vad mänsklig storhet är för något. Porten till mänsklig storhet finner ni genom varandet, inte genom görandet.

~ Hela er verklighet består av en lögn ~

Det är inte så konstigt att det blivit så här, eftersom ni lever i ett samhälle som uppfostrar er till att ständigt göra, och där alla former av varande förminskas, förlöjligas, fördöms och straffas. En människa som inte gör någonting är ”lat”, och blir misstänkliggjord, hånad och utfryst. I värsta fall svälter den ihjäl. Ingenting av det som pågår i era inre ges något som helst värde. Ni lever i den Uppochnedvända Världen. Ni har blivit ljugna för, och ni ljuger för er själva, och ni ljuger för varandra. Hela er verklighet består av en enda stor lögn, eftersom er inre verklighet är det enda som har någon betydelse. Det är genom er inre verklighet som ni skapar er yttre verklighet.

 

Den yttre verkligheten är enbart en spegling av den inre. Den yttre fysiska verkligheten är som en illusionär lekplats. Man drar i en sak här, och så händer det en annan sak där borta. Om jag gör en sak så leder det till en annan sak. ”Om jag äter för mycket kommer jag bli tjock”, har ni fått lära er. ”Om jag beter mig riskfyllt så riskerar jag att råka ut för någonting farligt”, tror ni. Orsak och verkan. Naturlagar. ”Om man släpper ett äpple så faller det nedåt, inte uppåt”, tror ni. Allt det här är illusioner, för det finns ingen sådan fysisk verklighet. Den finns inte. Om ni äter för mycket mat och sen går upp i vikt, så drar ni slutsatsen att ätandet var orsaken till viktuppgången. I själva verket är både överätandet och viktuppgången två olika uttryck av en och samma grundblockering som ni är uppkopplade mot. Om blockeringen var annorlunda utformad skulle ni lika gärna kunna äta för mycket utan att gå upp i vikt, eller tvärtom – gå upp i vikt utan att äta för mycket. Det är alltid energiblockeringar i er inre verklighet som är grundorsaken till obalanserna i era liv.

 

”Verkligheten” är föränderlig, den går att manipulera. Tiden och rummet är föränderligt, och går att manipulera. Ni lever som i en bubbla, en illusionär bubbla. En gigantisk dekor, där människorna lever som marionetter som låter sig dras i armar och ben och huvuden. Ni springer när ni ska springa, ni hoppar när ni ska hoppa. Ni gör som ni blir tillsagda. Ni är uppkopplade mot energisystem som stjäl er energi och håller er nere. Ni hindras från att upptäcka porten i era inre som leder till det högre medvetandet. Ni begränsas och hålls nere. Ni hindras från att utvecklas. Ni hindras från att expandera och nå högre medvetandetillstånd. Ni lever i ett fängelse. Ni lever i en Matris [eng. Matrix], med en programvara som har programmerat er verklighet och föreställningarna om den. I den programvaran finns alla de föreställningar som ni tror är sanna om verkligheten. Föreställningarna om vetenskapen, om objektivitet, förnuft och rationalitet. Att man kan räkna sig till saker, att man kan ”bevisa” saker. Att det går att bevisa att det förhåller sig på det ena sättet, men inte på det andra. Att man kan göra kliniska studier, utan inflytande från yttre omständigheter och subjektiva föreställningar, och därmed räkna sig fram till och bevisa att saker förhåller sig på ett visst sätt. Allt detta är illusioner.

 

Hela Jordens vetenskap bygger på de här missförstånden. Hela mänsklighetens föreställningar om verkligheten bygger på de här missförstånden. Varje faktabok, varje skolutbildning och varje expert på Jorden utgår från de här illusionära föreställningarna. Men dessa föreställningar håller nu på att implodera in i sig själva, eftersom hela Matrisen är på väg att rasa samman. Det börjar dyka upp sprickor här och var, eftersom mänskligheten är på väg in i en ny fas i sin utveckling. Alla vi – era Högre Jag – kommer inte längre att acceptera att ni lever kvar i den här förljugna verkligheten. Det är en fas ni ni har behövt gå igenom i er utveckling, men som nu håller på att nå sitt slut. Ni är på väg in i någonting helt nytt.

 
~ Vi har kommit för att hjälpa er att ta era första steg ~

Bortom Matrisen, i den högre verkligheten, finns ett annat förhållande till tid och rum. Tid och rum är illusioner som inte existerar. Det enda som existerar är det Oändliga Nuet. Eftersom tid och rum egentligen inte finns, utan är en illusion som skapats i er matrisverklighet, så betyder det också att orsak och verkan inte finns. Inte på det sättet ni föreställer er. Först sker en sak, och sen sker en annan sak. Då skapar ni er genast uppfattningen att det första som skedde var orsaken till det andra som skedde. Att det på något sätt skulle bevisa att det har ett samband. Det är helt enkelt inte sant, men det ser inte ni eftersom ni är oförmögna att se de högre dimensionerna av verkligheten. Er inre verklighet är porten ut till de högre dimensionerna. Men eftersom ni inte har lärt er att öppna upp den förmågan så betyder det att ni missar orsakssambanden. Ni missar det som är orsaken till det som sker i er verklighet, den lilla delen av verkligheten som ni kan se. Det är också det som är orsaken till att människan bara utnyttjar några procent av hennes kapacitet.

 

Älskade vänner, ni befinner er bara i början av er utveckling. Vi har kommit för att hjälpa er att ta era första steg på den långa vägen mot upplysning. Vi talar givetvis om er som är redo för det och som känner er öppna för det. Vi tvingar ingen. Vi talar till er som känner att ”jag är redo för det här. Jag vill öppna upp porten till mitt inre. Jag vill öppna upp kontakten med mitt Högre Jag. Jag vill få kontakt med den högre verkligheten. Jag vill se verkligheten som den verkligen är, bortom alla illusioner”. Ni som känner att ni är redo för det, det är er vi talar till. Vi älskar er alla, och vi längtar efter att äntligen få återknyta kontakten med er. Men för att vi ska kunna göra det så är det viktigt att ni öppnar era ögon och vaknar upp ur er dvala.

 

Om det som står i era böcker inte är sant, om 95-99 procent av er forskning på Jorden är felaktig, om den kunskap ni lär er i skolan är felaktig, om alla era föreställningar om verkligheten är felaktiga – vad  betyder då det? Betyder det att marken under era fötter håller på att rämna? Betyder det att det inte finns någonting att hålla sig fast vid? Det är en skrämmande tanke och en skrämmande känsla. Ni står nu på glipan mellan den gamla tiden och den nya tiden. Ni är på vägen att ta steget in i den Nya Världen, och att bli den Nya Människan. Det jag skulle vilja uppmana er till är att våga ta steget.

 
~ Sök svaren inom er själva ~

Det är inte i den fysiska verkligheten som ni kan finna er bas och er grundtrygghet. Det är inte i föreställningarna om er fysiska verklighet som ni kommer att finna en jordad föreställning om vad verkligheten är och består av. Det är genom er inre jordning, er kontakt inåt, era förbindelser med era Högre Jag som ni finner er trygghet och er sanning. Jag skulle vilja uppmana er att börja söka inåt efter de svar och de sanningar ni söker. Det är där ni kommer att finna dem. Låt inte andra människor tala om för er hur ni ska leva era liv och vad som är sant för er. Finn svaren inom er själva. Det är enbart ni själva som kan ge de svaren, eftersom er individuella väg är unik. Den energin och det högre medvetande som ni bär på är unikt. Låt er inte hunsas. Låt er inte styras av Väktarna av Matrisen – de ”välmenande experter” som vill kontrollera och styra era liv. Det är enbart ni själva som bär på svaren. Men för att ta detta avgörande steg och öppna upp porten till era Högre Jag, så krävs det hårt och fokuserat arbete – varje dag. Det här är någonting som tar tid och energi från era liv. Jag skulle vilja uppmuntra er till att börja arbeta och ta tid för att utvidga era inre, och att utveckla kontakten med era Högre Jag.

 

Ni har fått lära er att fysisk prestation är det enda som räknas, och att utveckling är att lära sig nya saker, att prestera mera, att tjäna mer pengar, att utvecklas i sina relationer, att skaffa barn och så vidare. Men det ni inte får glömma är att allt det som sker i er yttre verklighet är beroende av er inre verklighet. Ni har kunnat leva i de här illusionerna om att ni måste kämpa i den yttre verkligheten för att kunna uppnå något, och att det som styr förutsättningarna för er att lyckas finns i den fysiska verkligheten. Men det är inte så. Energiverkligheten styr vartenda steg ni tar på den fysiska Jorden. Allt som sker i era liv, i er fysiska verklighet, är beroende av den inre energiverkligheten. Varje människa ni träffar, varje tanke ni tänker, varje handling ni utför, varje misslyckande som ni är med om, varje olycka som sker, varje dödsfall som sker, varje konflikt som uppstår, varje framgång ni är med om, varje förälskelse, varje orgasm, varje födelse… Allt som sker i era liv styrs av energiverkligheten, eftersom allt är energi.

 
~ Ni är enhet med Alltet ~

Era Högre Jag bestämde sig en gång för mycket, mycket länge sedan – enligt ert sätt att se på tiden – för att separera sig själva i två delar och gå in i ett separerat medvetandetillstånd. Vi bestämde oss för att gå in i ett lägre medvetandetillstånd i ert Kosmos, för att få uppleva motsatsen till det högre medvetandetillstånd och det gränslösa enhetsmedvetandet som vi alla har. Vi valde att gå ner och uppleva begränsning, separation, hat, smärta, lidande, konflikt, rädsla och ego. Det var ett gemensamt beslut vi tog för att utveckla oss själva. Man kan inte uppleva enhet och kärlek till fullo förrän man har upplevt dess motsats. Det här beslutet vi tog ledde oss dit vi är i dag, där vi har lånat ut våra energier och gått ner i fysiska kroppar för att leva på Jorden. Men det betyder inte att vi enbart består av våra fysiska kroppar och ingenting mer. Vi är oändliga. Våra själar är oändliga. De är mycket större än våra fysiska kroppar, och våra fysiska kroppars auror. De består av så mycket mer. Vi sträcker ut oss över hela Universum, och hela Oändligheten. Vi känner av och påverkas av allt som sker på Jorden, i hela Universum och i hela Oändligheten, eftersom vi är ett med Alltet. Vi har energikanaler som leder hela vägen till de allra högsta dimensionerna. Vi har tentakler som sträcker sig ut i Oändligheten, till de allra högsta formerna av gudomligt medvetande. Det är de ni verkligen är. Ni är oändliga, ni är gudomliga, ni är enhet med Alltet. Ni är allomfattande. Det finns ingenting som ni inte är, och det är det ni måste börja inse nu. Vi vill få er att vakna och se er egen inre storhet.

 

När ni är med om en olycka, ett krig, ett bråk – vad som helst – så finns det en förklaring till det. När ni blir kära i varandra så finns det också en förklaring till det. Det finns ingenting som någonsin sker av en slump. Slumpen finns inte. Slumpen är en illusion. Allt är beroende av vilka energier ni är uppkopplade mot ute i Oändligheten. Ju fler destruktiva energisystem ni är uppkopplade mot, desto mer sorg, smärta och konflikter och egosvårigheter kommer förr eller senare att aktiveras i era liv. Ju mer ni helar era tentakler ut i oändligheten, ju mer ni helar alla de orenheter och obalanser ni är uppkopplade mot – desto mer harmoni, kärlek och fritt flöde öppnar ni upp för i era liv. Och desto större kapacitet kommer ni att få att styra och forma era liv, och att forma Jordens och Universums utveckling, eftersom ni är gudomliga skapare.

 
~ Det är dags nu ~

Gud talar genom er. Det är ni som är Gud. Det är alla vi tillsammans som är Gud. Gud talar genom oss. Det är bara det att ni inte har lärt er att lyssna på vad Gud säger. För att kunna öppna upp dörren till det gudomliga så måste ni öppna porten till er inre verklighet och återknyta kontakten med era Högre Jag. Era inre verkligheter är inga fantasier. Det är en annan verklighet, en annan sanning än den verkligheten ni lever i nu. En högre sanning. Först när ni återskapar kontakten med era inre verkligheter kommer ni att kunna bli allseende och se verkligheten för vad den är. Först då kommer ni att lära er att kunna skilja på illusion och verklighet. Ni kommer att kunna lära era att bedöma vad som är sant och vad som inte är sant.

 

Ju starkare uppkoppling och kanal ni får till era Högre Jag och den högre verkligheten, desto mer gudomlig energi kommer ni att kunna ta ner på Jorden och ta in i era fysiska kroppar och era energikroppar. Desto mer kommer ni att kunna hela och rena er själva och börja expandera. Desto mer harmoniska och kärleksfulla kommer ni att kunna bli. Desto mer öppna kommer ni att bli för de större sanningarna och de högre perspektiven. Desto större kapacitet kommer ni få att se bortom Matrisen-verkligheten som ni lever i, och lära er att hitta vägen ut ur den. Den är ett fängelse som ni sitter i. Ett fängelse som hindrar er från att utvecklas. Det är ingen slump att ni har löneslaveri på Jorden. Det är utformat så, för att hindra er från att utvecklas och för att hindra er från att hitta vägen till era Högre Jag. Nu är det dags för er att ta bort de här hindren. Det kan ni göra själva. Nu är det dags för er att börja expandera, att spränga alla gränser, att riva ner alla murar, och att ta bort alla lock från de ”skolådor” som ni sitter och döljer er i. Det är dags nu.

 

Vi, alla era Högre Jag, har väntat på det här länge. Vi har hela tiden följt er och sett hur ni har gått omkring i era begränsade fängelseliv här på Jorden. Vi har sett hur ni lidit, hur ni kämpat, hur ni gråtit, hur ni svultit, och hur ni dött. Vi har sett hur ni har gjort varandra illa. Vi har sett hur ni har svikit er själva, och vi har sett hur ni har vänt ryggen till oss. Vi dömer er inte för det. Vi vet att det har varit näst intill omöjligt för er att ta det här steget. Det är svårt att nå fram till sin inre gudomlighet när man befinner i ett sådan här fängelseverklighet. Men det vi säger till er är att nu är tiden redo, nu är energierna redo, för att ni ska kunna bryta er loss och ta steget fullt ut – och bli till de Gudomliga Människor ni i sanning är. Det är dags nu. Älskade, älskade vänner, det är dags. Vi har väntat så länge. Vi har sett ert lidande. Och ni ska veta att vi har alltid varit med er hela vägen.

 
~ Ni har delats upp i två delar ~

Ni ska veta att allt ert lidande ni upplevt på Jorden beror på att ni är separerade. Har ni aldrig känt känslan av att det är någonting ni saknar? Ni vet inte riktigt vad det är. Ni vet bara att det är nånting som saknas. Det vi säger till er är att det stämmer. Det är någonting som saknas. En gång för mycket länge sen, i en annan tid – enligt ert synsätt – så separerades ni. Ni delades upp i två delar. Er själ delades upp i en manlig och en kvinnlig enhet, och ni började inkarnera separerade på olika platser i vårt Universum, framför allt på Jorden. Det här var en mycket, mycket smärtsam upplevelse för er. Det är ert största, tyngsta trauma som ni bär på, när ni separerades från er själva och delades upp i två enheter. Det här är grundtraumat som ligger till grund för alla andra trauman som ni bär på. Om ni letar tillräckligt länge och tillräckligt noga så kommer ni att finna det, allra längst in.

 

Vi vet att ni söker. Ni söker efter er andra hälft. Ni har aldrig någonsin slutat att leta. Det är det som alla vackra kärlekssånger på Jorden handlar om. Det handlar om att förenas med sin andra hälft och äntligen bli hel igen, att äntligen få uppnå enhet igen. Ni längtar efter att få känna er hela. Vi skulle vilja säga till er att det inte kommer att hjälpa att ni dämpar smärtan genom missbruk av relationer, sex, alkohol, droger, pengar, makt, shopping, spel, eller genom alla andra former av missbruk som ni hänger er åt på Jorden. Det finns ingenting som kan hela detta grundtrauma som ni bär på, förutom föreningen med er andra hälft.

 

Mänskligheten och Jorden är på väg in i ett högre medvetandetillstånd. Hela ert Universum är på väg in i ett högre medvetandetillstånd. Det är en förening mellan den kvinnliga och den manliga energin – i Universum, på Jorden och i människan – som håller på att ske. Det betyder att vi går in i en tid där människan börjar bli redo för att äntligen förenas med sin andra hälft, eftersom det är en förutsättning för att hon ska kunna nå upplysning. Upplysningen är det högre tillstånd som innebär att hon är fullständigt uppkopplad mot den Gudomliga Källan och att den uppkopplingen aldrig någonsin bryts igen. Det är ett tillstånd som innebär att man lever sitt liv i gränslös, villkorslös kärlek, sanning och harmoni.

 
~ Själsfränder ~

Din andra hälft är inte din tvilling, som många tror. Din andra hälft är den del av dig själv som du saknar. Din själsfrände är bokstavligt talat den andra delen av din själ. Din själsfrände behöver inte vara av motsatt kön. När jag talar om kvinnligt och manligt så talar jag inte om kön, utan jag talar om två olika energityper. Den ena delen domineras av kvinnlig energi, och den andra delen domineras av en manlig energi. Ni har alla fått uppleva liv där ni har levt som kvinnor, och där ni har levt som män, så det har ingenting med kön att göra. Det har att göra med den huvudenergi som ni bär med er [Den manliga energin (yang) står för ”ljus”, expansion, ande, hög frekvens, intellekt, aktivitet, och ”himmel”. Den kvinnliga energin (yin) står för ”mörker”, regression, materia, låg frekvens, medialitet, närvaro i nuet, och Jorden].

 

Själsfränder behöver inte vara lika varandra. De behöver inte matcha varandra på bild, och de behöver inte matcha varandra åldersmässigt. De kan leva på olika delar av jordklotet. De kan vara väldigt olika varandra. Det som utmärker ett själsfrändepar är att de hör ihop. De passar ihop som handen i handsken. Men många själsfrändepar kan uppleva väldigt stora utmaningar med varandra. Det behöver inte alls vara så att det funkar från första stund. Många par kan uppleva väldigt mycket smärta, lidande och utmaningar i sina relationer med varandra. Det beror på att det ligger så mycket karma och blockeringar mellan själsfrändepar, vilket gör att de kan ha svårt att hitta fram till varandra i början. Det är inget ovanligt.

 

Men ett själsfrändepar känner en ständig dragningskraft mot varandra, som de till slut inte kan stå emot, oavsett vilka hindren än är. När man är redo att mötas och påbörja föreningsprocessen så kommer man att göra det, oavsett när det än må ske, i det här livet eller i nästa. Föreningen med er själsfrände är en förutsättning för att nå ett upplyst tillstånd. Det är en mycket lång resa och mycket hårt arbete som krävs för att uppnå det. Allt det som sker i era liv, i det lilla som det stora, är olika steg på vägen för er för att äntligen bli redo för att träffa er själsfrände,  att fullborda er resa mot ett högre medvetandetillstånd, och att bli ett med ert Högre Jag. Men för att ni ska bli redo för att möta er själsfrände och påbörja föreningsprocessen behöver ni arbeta fokuserat med era inre, så att ni når en så pass hög energinivå att ni blir redo att gå in i denna avgörande fas i er medvetandeutveckling.

~ Människan har fri vilja ~

Meningen med livet på Jorden för människan är att nå ett högre medvetandetillstånd. Det är det ni har kommit till Jorden för att lära er. Att lära er att gå från separation till enhet. Att göra den långa, långa resan från separation till förening av era två delar, och att återknyta kontakten med, och bli ett med era Högre Jag. Det finns egentligen ingenting annat som är av vikt. Allt annat i era liv som ni ger er energi till är omvägar, och gör att er resa förlängs. Människan har fri vilja, och det betyder att hon är fri att gå dit hon vill och göra det hon vill. Därför tillåts hon göra så många äventyr hon vill, och ta så många omvägar hon vill. Det är en del av hennes resa att få de här erfarenheterna. Era Högre Jag väntar tålmodigt på er längs hela vägen, att ni äntligen ska ta det avgörande steget, att ni ska fullborda er långa, långa resa och att sluta cirkeln i er utvecklingsprocess och påbörja föreningen för att äntligen bli hela igen.

 

Ni kan gå hur många omvägar ni vill. Ni kan ägna hela ert liv åt att springa efter andra människors erkännande, framgång, pengar. Ni kan fastna i smärta och lidande, ni kan fastna i offerrollen, ni kan fastna i missbruk, ni kan förminska er själva på grund av rädsla och leva era liv i glömska och förnekelse. Ni kan springa åt samma håll som alla andra. Det är fullt möjligt att göra det valet. Det bestämmer ni själva. Om ni vill leva resten av ert nuvarande liv med att leva upp till hela samhällets förväntningar, och att göra som man ”ska”, ägna er åt ego, kamp, stress och lidande, och att mer eller mindre stå stilla i er andliga utveckling, då är det ert fria val.

 

Men om ni känner att ni håller på att dö av vanmakt och frustration, och att ni inte står ut längre innanför era snäva murar. Om ni känner att det är någonting som håller er tillbaka, att det är någonting som är fel, någonting som saknas. Om ni letar och letar och letar, men aldrig kommer fram till vad det är, och att ni i hela era liv känt att det är någonting som inte stämmer. ”Jag passar inte in här. Jag vill ingenting av det som samhället förväntar sig av mig. Jag hittar inte min roll, jag hittar inte min plats”, och att ni bär på en enorm drivkraft och en enorm längtan efter någonting annat. En längtan efter Sanningen. En längtan efter en högre frigörelse. Ni längtar efter att äntligen bli förenade med era Högre Jag. Att äntligen få förenas med er andra hälft. Att äntligen få uppleva kärleken och sanningen, den villkorslösa kärleken och den rena sanningen. Om det här stämmer på er… då har ni kommit till rätt ställe. Vi har kommit för att visa er vägen.

 

 

~ Jorda er själva för att bli mottagliga för det Gudomliga Ljuset ~

Det finns en port som ni alla kan öppna. Det är inte svårt. Det är bara att öppna porten och gå in. Det är en av illusionerna i er värld, att saker alltid måste vara svåra och komplicerade. Att man måste läsa en massa böcker, gå en massa kurser, och betala en massa pengar för att saker ska kunna bli verklighet. Men saken är den att när ni är redo och när tiden är den rätta så blir saker lätta och då kan ni uppnå dem med väldigt stor lätthet. När ni är redo för det och ingenting längre står i er väg, då kommer det att vara enkelt.

 

För att rena era tentakler ut i oändligheten, för att rena de blockeringar som ni bär på och är uppkopplade mot i hela oändligheten, och därmed rena era medvetanden och era energikroppar – så behöver ni arbeta med er själva, varje dag. En person som känner sig redo för att nå upplysning i det här livet, och som verkligen är redo för det behöver börja arbeta med sig själv på heltid – med meditation och kanalisering av jordande energier och högre gudomliga energier.

 

Om ni känner att ni vill börja öppna upp er själva, men att ni inte är redo för att börja arbeta med det här på heltid, utan att ni vill börja ta medvetna steg för att utvecklas i det här livet men i en lite lägre hastighet – då skulle jag vilja råda er till att börja med att arbeta med er själva en stund varje dag. Det bästa vore om ni kunde arbeta med er själva minst en timma varje dag.

 

Det ni behöver göra för att arbeta med att hela era blockeringar, er karma och era egon är att börja kanalisera Moder Jord-healing, alltså den jordande healingen från Jordens mitt – minst en timma om dagen. Låt det bli en lika naturlig del av ert liv som att äta och sova, borsta tänderna och gå på toaletten. Det är, och kommer i allt större utsträckning att bli, en avgörande uppgift för er. Ni kommer att känna att ni behöver det för att må bra, och när ni väl har börjat så kommer ni aldrig att vilja sluta. Arbeta med att bli närvarande i nuet. Arbeta med att hitta balans. Hylla långsamheten. Ni har för bråttom i era liv. Ni behöver bli mer långsamma, och mer närvarande i det som är. Jordningen kommer hjälpa er med det, att bli mer närvarande i nuet. Det är i Oändlighetens djupaste Nu som sanningen finns. Det är där ni finner er kraft, er inre sanning, och all den energi ni behöver för att åstadkomma det ni vill åstadkomma, för att skapa en ny fantastisk värld. Svaren på alla era frågor finns i Oändlighetens djupaste nu.

 

Det är genom att ni uppnår allt kraftfullare jordning, som ni sen kan klara av att ta emot det Gudomliga Ljuset, den gudomliga energin från den Gudomliga Källan. Människan idag har inte kapacitet att ta emot den gudomliga energin från den Gudomliga Källan i så stor utsträckning som hon skulle behöva, eftersom hon är så stängd och ojordad. Den bristande jordningen gör att hon flyger iväg när hon utsätts för allt för mycket gudomligt ljus. Det är det som är er främsta uppgift – att jorda er själva, så att ni blir mottagliga för det Gudomliga Ljuset när det sveper in över Jorden. Men också för bli mottagliga för att möta det Gudomliga Ljuset när ni själva beger er till den Gudomliga Källan for att kanalisera energi.

Var och en av er har inom er en port till den Gudomliga Källan. Ni behöver inga biblar eller andra andliga böcker av något slag. Ni behöver inga religioner. Ni har en direktport till Gud inom er, var och en av er. Det är ni som är Gud. Ni är en förlängning av det Gudomliga. Gå dit och öppna porten, så kommer ni att minnas vilka ni är. ”Ja, men här har ju jag varit förut. Det här känner jag igen. Det är det här som är jag”. Just det. Det är det här som är ni.

 

~ En meditation – En väg till den Gudomliga Källan ~

Jag har kommit för att påminna er om vilka ni egentligen är, och att få er att öppna ögonen för era sanna jag. Jag vill nu genomföra en ceremoni med er, en meditation för att visa er en väg till den Gudomliga Källan.

 

Sätt er bekvämt till rätta, med fötterna stadigt placerade på marken. Försök att ha någon slags kontakt med marken eller golvet. Sätt ihop händerna i knät. Slut era ögon, och låt er föras med. Föreställ er en tunnel, en kanal som går från insidan av ert huvud, från er tallkottkörtel ut i Oändligheten. Följ den tunneln. Den är fylld av ett svagt ljus. I slutet av tunneln ser ni en dörr. Gå fram till dörren. Ta tag i handtaget, och öppna dörren. Nu. Om det sitter någonting i vägen, så föreställ er att ni målar ett kors [+] av gudomlig energi över det och låt det lösas upp och försvinna. Fortsätt att göra så tills det försvinner och löses upp helt och hållet. Framför er ser ni en värld fylld av självlysande vita energier som skimrar i ljusgult och ljusrosa. Ett hav av energier. Räkna till tre och ta ett steg rakt in i havet. Ett… två… tre. Nu. Låt er omfamnas av det Gudomliga Ljuset. Låt er fyllas av den gudomliga källans rena ljus. Den rena kärlekens energi. Den rena sanningens energi. Se hur hela ni förvandlas till vitt ljus. Se era händer och era fötter och hela er kropp lysa av självlysande vit energi. Se hela er aura fyllas av vitt ljus. Känn hur ni fylls med ljus som blir allt intensivare. Känn hur det fyller hela er kropp, er aura, och hela rummet ni sitter i. Känn gränslösheten. Känn den fantastiska harmonin och lugnet. Ni är fullkomligt, totalt gränslösa och ett med hela oändlighetens Gudomliga Ljus. Känn hur ni flyter fram. Känn enheten med Alltet. Här finns det ingenting som kan störa er. Här kan ni stanna så länge ni känner att ni behöver… Följ sedan tunneln tillbaks till er fysiska kropp.

 

Tack för att ni deltog i den här meditationen tillsammans med mig. Jag hoppas att den fick er att må bra, att den fick er att öppna era ögon och minnas ert sanna hem. Det här kan ni göra själva närsomhelst. Tänk bara på att ni behöver vara jordade för att kunna genomföra den här övningen. När ni inte är tillräckligt jordade så kan det ibland vara svårt att nå fram till den Gudomliga Källan, och ibland blir det totalt stopp. Då betyder det att det är någonting ni behöver jobba med att få bort ur vägen först. Då råder jag er till att arbeta med er jordning, tills ni känner att ni är redo.

 

Jag vill också råda er att arbeta med att ta bort det som står i er väg genom att skära ett kors av gudomlig energi genom det. Det gör ni helt enkelt genom att visualisera det framför er. Er visualiseringsförmåga är nyckeln till att skapa verkligheten. Det ni visualiserar blir också verklighet när ni går upp i de här högre tillstånden. För att ni ska kunna gå upp och låta er helas och renas av den här gudomliga energin så behöver ni börja jorda er regelbundet. Ni behöver jorda er varje dag, för att klara av att ta emot den gudomliga energin. Jordningen är en förutsättning för att ni ska kunna fortsätta utvecklas, för att ni ska kunna hålla balansen. Så att ni hela tiden håller balansen mellan den jordande energin – den röda och svarta energin som kommer nedifrån – och den gudomliga ljusenergin som kommer ovanifrån. Det är den balansen som är vägen till ett högre medvetandetillstånd.

 

Vi vill tacka er för att ni har lyssnat och varit med oss här. Vi vill säga att vi älskar er alla villkorslöst och gränslöst. Vi längtar efter att äntligen en dag få förenas med er. Tack. Tack för att ni finns.