“Skapandet av ljusprojektionerna”

Bakgrund – Fler ljusprojektioner

I Dibaraks massiva tredje kanalisering tog han inte upp deras ljusprojektioner, utan lade allt fokus på budskapet om att jobba med vår inre andliga utveckling inför övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. Efter att han avslutat sitt budskap så ställde vi lite frågor om några ytterligare ljusprojektioner som vi hittat på nätet och var nyfikna på. Eftersom huvudbudskapet var så långt, och eftersom det är ett annorlunda fokus i våra frågor, så valde vi att publicera dem separat.

 

Här är de ljusprojektioner som vi hade hittat vid tillfället för kanaliseringen, i kronologisk ordning.

 

 

Kina 1998

I klippet får vi se två olika videor av spiralen från Kina, en relativt otydlig snurrande spiral som i slutet av videon byter håll i centrum av spiralen. 

 

 

Elista, Ryssland 2006

Här ser vi ett ljusklot med svans som släpper iväg ett nytt ljusklot som går över i en liten spiralformation innan den försvinner bakom en byggnad.

 
Norra Norge, 9 december 2009

Detta är den i särklass mest kända och diskuterade ljusprojektionen, som också var den som startade allt för oss. Den spektakulära spiralen snurrar i lite över en minut, med en blå “spiralsvans” som från spiralens centrum. Fenomenet diskuterades över hela världen och mörklades senare som en “misslyckad rysk raketuppskjutning” i nyhetsmedia.

 

 

Västra Kanada, 21 maj 2010

En ljusboll flyger över himlen och går sen över i ett virvlande spiralmönster, som sedan kulminerar i ett snurrande ljusklot som sedan lämnar en expanderande ring efter si. 

 
Östra Australien, 5 juni 2010

Det här projektionen är en liten spiral som sakta rör sig över himlen. 

 
Östra Kina, 7 juli 2010

Den här projektionen är som en ljusboll med en enorm svans, som sedan släpper ifrån sig ytterligare en ljusboll. Fenomenet gjorde att den lokala flygplatsen i Hangzhou tillfälligt stoppade planerade starter och landningar. 

 

Kanaliseringens innehåll

Skapandet av ljusprojektionerna / Rädslan i människans kollektiva medvetande / Myndigheter och media

 

Kanalisering #3 (del 2) av Dibarak från uppstigna civilisationen ”De Oövervinneliga”, genom Maria Bertram, 30 oktober 2010

~ Skapandet av ljusprojektionerna ~

 

-Skulle du vilja svara på några frågor om era ljusprojektioner?

 

 Ja, det gör jag gärna.

 

-Utöver spiralen i Norge, är det även ni som har skapat de andra ljusprojektioner som vi hittat videor och bilder av? [De ljusprojektioner vi kände till vid tillfället för kanaliseringen är de vi tagit upp ovan.]

 

Ja, alla de ljusprojektioner som ni hittat är skapade oss, vissa i samarbete med andra civilisationer. De är alla olika exempel på försök vi gjort att skapa olika typer av spiraler och projektioner. Det är flera olika civilisationer som samarbetar och som arbetar med den här typen av fenomen, så vi är inte de enda som har förmågan att sända er denna typ av bilder. Vi har varit inblandade i arbetet med alla. Vissa har vi stått ensamma för medan andra har vi samarbetat med andra civilisationer för att skapa.

 

Det är viktigt att förstå att energiförutsättningarna för de här spiralerna har förändrats. I och med övergången till den Nya Andliga Tidsåldern som vi står inför, energihöjningen på Jorden och de energivågor som flödar in över Jorden så har också förutsättningarna förändrats såtillvida att det är lättare att skapa klarare, kraftfullare och mer fantastiska projektioner än vad det varit tidigare. Kvalitén har helt enkelt blivit bättre, kanalen för att sända er de här projektionerna har blivit renare. Fram tills övergången och efter övergången så kommer förutsättningarna successivt att bli bättre och bättre för att skapa mer fantastiska projektioner. Det är också det som är vårt mål, att skapa projektioner på Jorden som blir allt mer vackra och detaljrika.

 

-Hur ser processen ut när ni skapar en ljusprojektion på Jorden?

 

Vi arbetar i grupp med att skapa dem. Stora grupper av vår befolkning arbetar tillsammans, och ibland också hela vårt folk, för att sända er projektionerna. Vi visualiserar och manifesterar det vi vill skapa. Det vill säga; vi använder vår samlade energireservoar och vår samlade kraft och fokuserar det på den här händelsen, den här platsen och den här föreställningen. Vi använder oss även av ljud när vi manifesterar projektionerna – det vill säga det är inte bara en föreställning i färg utan det är också något som har skapats genom ljud.

 

Energiverkligheten som råder på platsen där vi manifesterar spiralen är också viktig, det vill säga det krävs en hög energinivå på platsen. Ju högre energinivå, desto större möjlighet att skapa riktigt vackra spiraler och projektioner. De platser som har de allra bästa förutsättningarna för att skapa de mest spektakulära projektionerna är alltså platser som är obebodda, eller där det bor väldigt få människor, eftersom det är där energinivån ofta är som högst. Där är kraftplatserna som mest balanserade och orörda, eftersom det där skett som minst intrång i Jordens energisystem. Det är också därför spiralen i Norge blev så kraftfull och spektakulär i jämförelse med de tidigare, eftersom energinivån var så mycket högre på den platsen.

Kina 1998 och Norge 2009

Man skulle kunna se alla de här framträdandena som försök, där vi har prövat oss fram för att se vad som är möjligt och inte möjligt utifrån energiförutsättningarna. Det vill säga vi har provat olika platser för att se hur det fungerar och vilka förhållanden som behövs för att skapa de perfekta projektionerna. Så vi håller fortfarande på att lära oss hur vi ska arbeta och vilka platser på Jorden som fungerar bäst, vi befinner oss fortfarande i en läroprocess.

 

Den senaste projektionen från Kina är gjord med ett nytt sätt att arbeta där vi delvis har arbetat med en ny frekvens, en annan rytm, för att skapa andra energiverkligheter av mönster. Den är inte helt utvecklad ännu, utan det är mera som ett prov. När jag säger det menar jag att den slutgiltiga fulländade projektionen redan finns, så det är inte det att vi inte vet hur den slutgiltiga versionen kommer att se ut. Men vi måste utveckla vårt arbete i Jordens atmosfär för att se hur vi ska skapa den i eran densitet, i den energiverklighet som råder på Jorden just nu. Det är det som är det huvudsakliga arbetet i skapandet av projektionerna, att manifestera de här energiformationerna och färgerna i er fysiska verklighet på Jorden.

 

-Vad är det som inte var fulländat med den senaste projektionen från Kina menar du?

 

Att den inte är riktigt skarp, att man inte riktigt ser alla detaljer än. Egentligen är det mer energimönster i den.

Urumqi, Kina, 9 juni 2010

Spiralen vi skapade i Kanada är utifrån vår synvinkel det mest lyckade exemplet, utöver spiralen i Norge. I Kanadaspiralen ser ni också en typ av spiralform som också beskriver transformationsprocessen, men ur ett något annorlunda perspektiv, men det är ändå samma grundbudskap i formerna. Som ni ser så finns det en närvaro på videon, det vill säga det finns skepp närvarande som deltar i projektionen. Det har det funnits vid alla tillfällen för våra ljusprojektioner, fysiska skepp från andra civilisationer som har deltagit och sänt energi till projektionerna. Även om det är vi som genomfört dem så har vi fått stöd av fysiska civilisationer som varit på plats i sina rymdskepp.

Kanada, 21 maj 2010

Vi deltar i det stora nätverket som är kopplat till den Galaktiska Federationen som hjälper mänskligheten och Jorden under övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. Det här är ett stort samarbete där vi alla hjälper till på de sätt vi kan. Övergången till den Nya Andliga Tidsåldern kommer öppna upp för helt nya möjligheter att skicka er den här typen av projektioner. Det kommer att bli mycket lättare att manifestera dem i er fysiska verklighet. Det har även gjorts fler försök än de som ni funnit. Alla är inte kända, och alla har inte filmats. De flesta har fångats på bild, men alla är inte utlagda. Men vi har alltså gjort fler försök.

 

-Den tidigaste vi hittat på Internet är från Kina 1988. Har ni även gjort ljusprojektioner före den?


Ja, försök har gjorts sedan en lång tid tillbaka, även innan videokameran fanns. Vi började skapa ljusfenomen hos er på Jorden redan på 1700-talet, för att se hur det påverkade mänskligheten och hennes medvetande. Det var en del av en höjning av människans medvetande, för att hjälpa henne att vidga sin medvetandenivå till att omfatta mer än bara Jorden, att bli mera medveten om sin omvärld och att få henne att bli mer medveten om att hon inte är ensam, och att det existerar andra intelligenser i Universum. Men vi upplevde att människan inte riktigt kunde ta till sig det här på den tiden. Religionens inflytande över människorna hindrade dem från att öppna upp sig för andra dimensioner av verkligheten och sådant som finns utanför Jordens gränser, och vi såg också att det väckte mycket rädsla.

 

 

~ Rädslan i människans kollektiva medvetande ~

Det har gjorts många försök att ta kontakt med Jorden på många olika sätt genom tiderna. De här försöken har gjorts för att se vilken nivå mänskligheten ligger på, hur pass mogna de varit för kontakt. Under de senaste århundradena har människorna inte varit mottagliga för kontakt med andra civilisationer. Men försök har gjorts regelbundet hela tiden för att bedöma vilken nivå det mänskliga medvetandet ligger på, för att se när de skulle kunna tänkas vara redo för att börja skapa kontakter och samarbete. Men sen är det så att det alltid har funnits människor på Jorden, enskilda individer, som har varit mer mogna och mottagliga än andra för att skapa kontakter, som enskilda civilisationer har byggt upp relationer med. Men det är inte alltid de kontakterna har offentliggjorts. Så ett visst samarbete har redan skett. Men mänskligheten som kollektiv har inte ansetts vara redo för den här kontakten tidigare.

 

Det är först nu när den kosmiska karantänen bryts som det här kommer öppnas upp för människorna på Jorden, och kontakter kommer att börja skapas på att mer kollektivt plan. Det är också väldigt viktigt att människan börjar arbeta med sin rädsla för yttre rymden och andra civilisationer. Det är viktigt att ni gör upp med de fördomar och negativa bilder som ni har av den erövrande rymdvarelsen som kommer i sitt rymdskepp för att röva bort, stjäla eller förstöra. Detta är främst en projektionsbild av människans egen rädsla, människan egen obalans. Vi som är engagerade i det galaktiska nätverket och den Galaktiska Federationen för att hjälpa Jorden under övergången, består ju av grupper av högt utvecklade civilisationer som kommer till människan med budskap om kärlek och vänskap, och som verkligen vill hjälpa och stödja människan.

 

Det är främst människans rädsla och konflikttänkande som har hindrat henne från att utveckla kontakter och vänskapsband med främmande civilisationer fram tills nu. Där håller en förändring på att ske, och ni kommer framöver att se mycket större kontaktskapande och ni kommer att börja få mer öppna besök. Ni får förvisso besök hela tiden som ni inte ens märker av. Men nu kommer de sluta att dölja sig själva, och rymdskeppen kommer att börja visa upp sig mer öppet och så vidare. Allt det här är en del av lyftandet av er kosmiska karantän, och att välkomna Jorden och mänskligheten in i den galaktiska gemenskapen.

 

Det har sagt många gånger att ”vid den och den tidpunkten på den och den platsen kommer ett rymdskepp att landa”. Men det finns egentligen inte några sådana spikade datum, utan det beror väldigt mycket på energinivån på Jorden. Det beror på hur upprensningen i det kollektiva medvetandet går. Det är där en rening behöver ske – det är där era skurkbilder av främmande civilisationer finns, och all er rädsla. Det krävs att ett helande sker i det mänskliga kollektiva medvetandet för att människan ska bli redo för kontakt med andra civilisationer.

 

~ Myndigheter och media ~

 

-Det talas mycket om så kallad ”disclosure” idag, det vill säga myndigheters offentliggörande av deras hemlighetsstämplade information om andra civilisationer. Finns det grund för dessa rykten?

 

Det finns sådana planer, men de har ännu inte satts i verket i stor skala.

 

-Menar du att det finns sådana planer från myndigheternas sida?

 

Ja, det här är en diskussion som förs idag. Det är energiblockeringar som sitter i vägen som måste släppa först för att frågan ska nå den nivå av mognad att de styrande blir redo att släppa ut detta offentligt. Det finns mycket rädsla och oro bland myndigheter för att offentliggöra den här typen av material, med bevis för andra civilisationers existens och deras kontakter med andra civilisationer. Det som ska till är att vissa blockeringar helas och frisläpps i det kollektiva medvetandet för att myndigheterna ska välja att offentliggöra dem. Hur mycket information de släpper är beroende av energitillståndet, hur mycket som har helats i det kollektiva medvetandet. Det är först när ett helande kan ske av blockeringarna i det kollektiva medvetandet som energiverkligheten förändras och de kommer att kunna känna sig trygga att släppa det här materialet. Allt hänger ihop, därför går det inte att svara på frågor som ”när”, ”var” och ”hur mycket” de kommer att offentliggöra. Det är helt beroende på hur snabbt helandeprocessen går och hur utvecklingen sker.

 

-Hur tycker ni att era ljusprojektioner har tagits emot de senaste åren av mänskligheten? I nyhetsrapporteringar har de ju oftast bortförklarats rationellt, men samtidigt har de diskuterats mycket på Internet av folk som inte tror på medias och myndigheters förklaringar.

 

Ja, det är väldig spännande att se det intresse och de reaktioner som finns bland människor på Internet. På det sättet är Internet ett fantastiskt verktyg, där människor som inte följer den rådande mallen i samhället kan mötas och diskutera och utbyta erfarenheter och kunskap. Det har också gett er möjlighet att inse att ni inte är ensamma om era funderingar om liv utanför Jorden och främmande civilisationer. Många som har erfarenheter av att ha sett UFO:n av olika slag har insett att de inte är ensamma, och det är just kraften i det samlade bevismaterialet som har gett människan styrkan att i större utsträckning ta till sig de nya bevis som kommer. Det vill säga det har hjälpt människan att börja öppna sitt medvetande för möjligheten för att det finns främmande civilisationer.

 

Att det skulle komma en mängd olika bortförklaringar till spiralerna förvånar oss egentligen inte. Det är en del av den psykologiska förnekelseprocessen. Att hitta på en massa bortförklaringar för att hålla sanningen ifrån er beror också på rädslan som myndigheterna bär på. De drar sig inte för att hitta på olika förklaringar och ljuga för er, eftersom de upplever sanningen som hotande. De känner sig inte riktigt trygga att gå ut och säga som det är. De styrande är ofta väl medvetna om att spiralerna rör sig om kontakt från en främmande civilisation eller från en annan dimension. 

 

-Är även media medvetna om detta?

 

Det går inte att svara på på rak arm eftersom vi talar om tusentals olika personer och instutitioner över hela Jorden. Medvetandenivån befinner sig på väldigt olika nivåer beroende på vem man talar om. Naturligtvis är det så att förnekandet är väldigt utbrett på många platser, det vill säga de allra flesta lever i någon form av förnekelse. Det mänskliga medvetandet tar bara in det man är redo för att ta in, och som man är mogen att hantera. Det man inte klarar av rationaliserar man bort och lägger åt sidan i en liten låda för sig. Man skapar som en parallell verklighet som man lyfter över alla fenomenen i som hotar ens rådande världsbild, lägger locket på och låtsas om att de inte finns. Man bestämmer sig för att de inte existerar, för att slippa känna rädslan för att ens verklighetsuppfattning ska brista på något sätt.

 

Det mänskligheten behöver är egentligen inte ytterligare bevis på att främmande civilisationer finns, utan snarare en ökad medvetandenivå så att de blir mogna för att ta emot och inse det faktum att det finns främmande civilisationer i Kosmos. Det finns redan nog med bevis på Jorden för främmande civilisationers existens, men mänskligheten som kollektiv har fram tills nu inte varit redo för att ta till sig dem. Det kommer de heller inte bli oavsett hur många bevis de än får, förrän de är redo för det. Det är viktigt att förstå det. Det spelar ingen roll om så en främmande civilisation skulle landa framför Vita Huset eller på Röda Torget mitt på ljusan dag, det skulle ändå inte förändra så mycket så länge människan inte är redo att ta till sig vad som sker. Man ser bara det man vill se.

 

-Är det något mer du vill säga som avslutning?

 

Ja, att det inte är någon idé att skynda på den här processen som vi talar om, utan det kommer att ta den tid det tar, och det går precis i den takt det ska. Det finns ingen anledning att oroa sig eller känna sig stressad, utan det går precis som det ska. Människan kommer att vara redo för att möta sina vänner i Kosmos när det är meningen att de ska vara det. Under tiden finns vi här till ert förfogande, för er som har öppnat era ögon. Vi står redo att hjälpa er, att ge er vägledning och energi. Det är bara att fråga så kommer vi till er hjälp. Ni kan som vi tidigare berättat också ta kontakt med oss personligen om ni behöver hjälp med något särskilt. Kalla på oss så kommer vi till er. Det är många av oss i vår civilisation som står redo att bistå er som era personliga vägledare, så var absolut inte rädda att fråga. Vi kommer att komma till er för att ge er den andliga vägledning ni efterfrågar, och healing om ni så vill.


-Tack för dina svar på våra frågor Dibarak. Vi är dig evigt tacksamma, och vi sänder vår kärlek och vår tacksamhet till dig och hela din civilisation.

 

Tack [säger han med ett leende och vinkar farväl, och tillägger:] Glöm inte att leva i nuet.