Vägen till Ljuset går genom Mörkret

Del 2: Det extrema överskottet av den manliga ljusenergin på Jorden 

 

Den Kosmiska Pendelns position / Överskottet av manlig energi i människan / Överskottet av manlig energi i samhället / Överskottet av manlig energi i Moder Jords energikropp

 

Om du vill läsa de tidigare delarna av artikelserien så finns det en översikt med en introduktion och länkar till de sju delarna.

 
~ Den Kosmiska Pendelns position ~

Mänskligheten befinner sig i ett tillstånd av ett enormt överskott av manlig energi och en enorm brist på kvinnlig energi – det vill säga; vi är extremt ojordade. Det gäller de allra flesta människor på Jorden, speciellt i västvärlden, och det gäller även ljusarbetare. Denna obalans är den enskilt största orsaken till människans obalanserade livsstil och den fysiska, psykiska och andliga ohälsan som råder på Jorden idag.

 

All andlig utveckling kan i ett större perspektiv liknas vid en pendelrörelse som rör sig mellan det manliga ljuset och det kvinnliga mörkret, både på individuell och kosmisk nivå. Den “Kosmiska Pendeln”, som rör sig över eoner av tid, har idag gått så långt den kan mot det manliga ljuset, och är precis på väg att vända. Det här är den yttersta orsaken till det extrema överskottet av manlig energi som idag råder i vårt Kosmos, på Jorden, och i människan. Till denna fas hör att destruktiva krafter försöker få det manliga ljuset att ta över helt. 

 

På samma sätt går själens andliga utveckling genom stadier av manligt ljus respektive kvinnligt mörker i en pendelrörelse som för oss steg för steg uppåt i utvecklingsspiralen mot det högsta Gudomliga Ljuset. Men idag har människan  “fastnat” i det manliga ljuset, där det enda som kan få oss att ta oss till nästa steg i vår andliga utveckling är att återigen vända oss mot det heliga kvinnliga mörkret.

~ Överskottet av manlig energi i människan ~

Det finns många indikatorer på att mänskligheten i stort befinner sig i ett ojordat tillstånd idag, det vill säga i ett överskott av manlig ljusenergi. De flesta människor lever idag ”från huvudet” snarare än ”från hjärtat”. De låter sig styras av intellektet och det logiska tänkandet och har svårt att få kontakt med och lita på sin intuition och inre röst. De prioriterar mätbara yttre värden framför känslobaserade inre värden.  De saknar en grundtrygghet och en grundläggande tillit till livet, och får istället ofta stort behov av kontroll. De har ständigt sitt fokus på ”framtiden” snarare än på nuet, eftersom de är uppbundna av illusionen om den linjära tiden

 

Den ojordade människan lever sitt liv utifrån föreställningen om pengar, yta och status som indikatorer på värde och framgång. De lägger främst sin energi på att upprätthålla en fasad utåt snarare än att vårda sitt inre. Det expansiva och egobaserade ”projekttänkandet” skapar liv präglade av ständig stress och prestation, där människor aldrig känner sig närvarande eller tillräckliga. Dessa beteenden tar sig i uttryck genom allt från sociala medier till husrenoveringar och karriär. 

 

Många människor har svårt att få kontakt med sina djupa känslor. Det beror på att energikroppen hos en ojordad människa är ofta inte helt förankrad i den fysiska kroppen, utan svävar till viss del utanför och ovanför. Det gör att människor får en brist på empati, blir känslomässigt distanserade till andra människor,  och får en oförmåga att leva med öppet hjärta och att älska en annan människa på djupet. Det leder i sin tur till en blockerad eller obalanserad sexualitet, vilket kan ta sig i uttryck genom svårighet att få kontakt med sin kroppsliga njutning, och en distans till och ett förakt för den egna kroppen. Det kan även leda till objektifiering av det motsatta könet (eller det kön man är dragen till).

 

Ytterligare indikationer på människans ojordning är ett distanserat förhållningssätt till naturen, rädsla för mörker, och ett obehag inför smuts och småkryp. Istället får människor ofta ett överdrivet behov av renlighet och sterilitet; de trivs bäst i sterila artificiella miljöer, och de vill ständigt köpa nya saker och produkter för att skapa en perfekt yta

 

Den ojordade människan av idag har utvecklat ett extremt beroende av sin mobiltelefon och annan media – att ständigt vara ”uppkopplad”. De känner sig hotade av att vara ”nedkopplade”, det vill säga närvarande i nuet, i sin egen kropp och i sina känslor. Ett tydligt exempel är sociala medier som har gjort människor beroende av ett ständigt flöde av ytliga digitala kickar, och att hela tiden jaga digital bekräftelse genom “likes”. Detta har skapat ett extremt flyktbeteende som har växt explosionsartat under det senaste decenniet och kanske är den allra främsta indikatorn på den manliga ljusenergins extrema framfart idag. Tillgången till mobiler har förändrat människans förhållningssätt till nuet i grunden, och gjort nuet till någonting som bör undvikas snarare än omfamnas.

 

~ Överskottet av manlig energi i samhället ~

Hela det globala samhälle som vi lever i, med västvärlden som ideal, är baserat på den manliga ljusenergin. Eftersom den manliga energin inte har kunnat balanseras av sin kvinnliga motpart, så har den utvecklats till en extrem och destruktiv version av sig själv. Det har skapat ett samhälle som är baserat på expansion, hierarki och  dominans. Ett samhälle där där mannen dominerar kvinnan, där intellektet dominerar intuitionen, och där ekonomisk vinning dominerar naturen

 

Överskottet av manlig ljusenergi har skapat ett samhälle där mannen är normen för vad det innebär att vara människa. Det har skapat ett samhälle med religioner där Gud är en man. Ett samhälle där logiken och den kliniska vetenskapen anses vara den yttersta källan till kunskap om verkligheten. Ett samhälle där sjukdom behandlas med artificiella kemikalier medan naturliga metoder och naturläkemedel ignoreras och förbjuds. Ett samhälle där högteknologi och Artificiell Intelligens anses vara mänsklighetens räddning och framtid, och där våra liv, vår valuta och våra identiteter blir allt mer digitaliserade.  

 

Det har skapat ett samhälle där karriär och status anses vara nyckeln till ett lyckat liv. Ett samhälle där ungdom hyllas på ett oproportionerligt sätt medan åldrande föraktas. Ett samhälle som fostrar oss till narcissistiskt beteende och ett extremt fokus på yta genom sociala medier. Ett samhälle där ekonomisk tillväxt och teknologisk utveckling används som måttstocken på en civilisations utveckling och storhet, där vi intalar oss att vi är en modern och utvecklad civilisation när vi i själva verket står på självförstörelsens rand. Hela idealet om den så kallade ”civiliserade människan” – avklippt från naturen och boende i storstad, avklippt från sina känslor och styrd av intellektet – är ett resultat av överskottet av manlig energi.

 

~ Överskottet av manlig energi i Moder Jords energikropp ~ 

Moder Jord har, precis som människan, en energikropp bestående av energiflöden och energicenter. Även Moder Jord behöver balans mellan den manliga och den kvinnliga energin i sitt energisystem för att vara i harmoni. Grundförutsättningen för denna energibalans är att den manliga ljusenergin från Kosmos möts upp av den kvinnliga energin från Jordens inre.

 

Moder Jords inre kärna är källan för den kvinnliga energin på Jorden. Det är en energimässig kärna av röd energi – ”Den Kvinnliga Röda Elden” – som blir allt mer koncentrerad och mörk ju längre in man kommer. Längst in är det en extremt kraftfull kompakt kolsvart kvinnlig energi. Från kärnan strömmar den kvinnliga energin upp genom energikanaler mot Jordens yta. De platser på Jordens yta där energin kan flöda upp med störst kraft, bildar kraftplatser, det vill säga platser med väldigt höga nivåer av kvinnlig energi.

 

Men de allra flesta energikanalerna från Jordens inre, i synnerhet kraftplatserna, är idag delvis eller helt blockerade. Det finns destruktiva krafter som gör allt de kan för att den manliga energin ska ta över helt på Jorden. Detta sker på flera olika nivåer, genom makteliten, överdimensionella väsen och destruktiva utomjordiska civilisationer som alla ytterst är marionetter för ett utomkosmiskt medvetande av destruktiv manlig energi. Dessa krafter har placerat ut sofistikereade system av energiblockeringar i Moder Jords energiportar och energikanaler för att strypa flödet av kvinnlig energi. Det har gjort att den kvinnliga energin kan inte strömma upp till Jordens yta för att återställa det enorma underskottet av kvinnlig energi på det sättet det skulle behövas, vilket har bidragit till överskottet av manlig energi både i Moder Jords energisystem och på Jordens yta ytterligare.

 

Moder Jords energikropp och människans energikropp är ETT med varandra. Moder Jords andliga utveckling och energibalans går inte att skilja från människans andliga utveckling och energibalans, och därför delar vi samma obalans och samma karma. De blockerade energikanalerna i Jorden leder till obalanser både inuti Jorden och på Jordens yta – dels i naturen där det skapar lidande både för växterna, djuren och naturväsendena på platsen, men framför allt i storstäderna där människor blir alltmer ojordade och obalanserade. 

 

Överskottet av manlig energi ökar dessutom på grund av utbredningen av teknologi, elektricitet och strålning över hela Jorden, eftersom de alla är former av koncentrerad manlig ljusenergi. Detta är ett effektivt sätt för makteliten, och de krafter som manipulerar dem, att hela tiden kunna förstärka den manliga energins närvaro på Jorden, och att kunna ”skruva upp frekvensen” mot allt högre nivåer, exempelvis via 5G-nätet vilket ger en extrem ökning av den destruktiva strålningen.

Dessutom väller det in vågor av manlig ljusenergi över Jorden från Kosmos, som en naturlig del av övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. Överhettningen på Jorden i dag är ett resultat av det ökade inflödet av manligt ljus på Jorden inför Övergången, eftersom den manliga energin ger värme medan den kvinnliga energin ger kyla. Dessa energivågor är en nödvändig del av Övergången och energihöjningen på Jorden, men för att Moder Jords och människans uppstigning ska kunna ske på ett balanserat sätt så behöver den manliga ljusenergin mötas upp och balanseras av den kvinnliga mörkerenergin

 

Moder Jord är en kännande varelse precis som människan, och på grund av de enorma obalanser som råder i hennes energikropp så går hon igenom outsäglig smärta och lidande. Vår Urmoder gråter. Genom att den kvinnliga energin har ”kapslats in” i hennes inre så är det enda sättet för henne att ”lätta på trycket” att avreagera sig genom naturkatastrofer. Detta är grundorsaken till alla naturkatastrofer och det obalanserade vädret vi ser världen över idag.

 

Människan är för alltid förbunden med Moder Jord, och det är vår uppgift att fungera som hennes väktare. Det är meningen att människan ska vårda och vörda Moder Jord som den Urmoder och Heliga Livgivare hon är. Det är en del av mänsklighetens uppgift att hjälpa henne att uppehålla hennes energibalans, men det har människan fullständigt glömt bort idag genom sitt ojordade tillstånd och genom mind control och energiblockeringar i mänsklighetens kollektiva medvetande. Därför är det viktigare än någonsin idag att mänskligheten åter vänder sig till sin Urmoder för att hjälpa henne att hela de blockeringar som stryper flödet av kvinnlig energi, och hjälper henne genom att fungera som kanaler för att sprida den kvinnliga energin i både Moder Jords och människans energisystem.

 

Moder Jord-nätverket har varje månad en healingsession för Moder Jord där vi tillsammans sprider den kvinnliga energin, och instruktioner för att jorda sig själv med den kvinnliga energin följer längre fram i denna artikel.