Vägen till Ljuset går genom Mörkret

Del 5: Den kvinnliga energins och jordningens nyckelroll i övergången till Nya Tidsåldern

Den Stora Reningen och övergången till den Nya Andliga Tidsåldern / Föreningen av anden och materien / Den kosmiska pendeln och inträdet i Gudinnans Tidsålder / Det slutgiltiga öppnandet av Moder Jords inre portar / Vikten av jordning inför Övergången 

 

Om du vill läsa de tidigare delarna av artikelserien så finns det en översikt med en introduktion och länkar till de sju delarna.

 

~  Den Stora Reningen och övergången till den Nya Andliga Tidsåldern ~

Kosmos, Jorden och människan är på väg att inträda i en högre energiverklighet, den 5:e dimensionen, eller den Nya Andliga Tidsåldern, vilket finns beskrivet i profetior över hela Jorden. Den kallas även för “Gudinnans Tidsålder”, då den heliga kvinnliga energin har en nyckelroll i Övergången och den Nya Tiden. Den nya energiverkligheten som håller på att uppstå kommer att på ett genomgripande sätt förändra förutsättningarna för livet på Jorden för alltid. 

 

I och med energihöjningen som successivt håller på att ske inför Övergången så forsar det in vågor av manlig ljusenergi över Jorden från Kosmos med allt större kraft. Dessa kosmiska ljusvågor är en del av den nödvändiga reningen av Jordens och människans blockeringar och karma, “Den Stora Reningen”Energiflödena tvingar upp Jordens och mänsklighetens blockeringar och karma till ytan för att de ska kunna helas och renas. Men de manliga ljusvågorna från Kosmos är bara den ena halvan av reningsprocessen. Den andra halvan är det heliga “kvinnliga mörkret” från Moder Jords inre som det är människans uppgift att aktivera, för att kunna möta upp och hela alla de obalanser som aktiveras av ljuset.  

 

I den 5e dimensionens energiverklighet förstärks den kosmiska Lagen om Orsak och Verkan. Det innebär att all destruktiv karma i form av energiblockeringar som vi bär på i djupet av våra själar, från alla våra tidigare inkarnationer, i allt högre grad kommer att komma upp till ytan och manifesteras i vår verklighet. Därför är det av högsta vikt att vi jobbar med att möta och hela vår karma och våra blockeringar, och det kan vi endast göra genom fokuserat, regelbundet inre arbete.

 

För att kunna leva i sann kärlek i den högre energiverkligheten som successivt kommer att uppstå så behöver vi först rena och hela våra energikroppar på djupet. För att kunna göra det behöver vi förutom den manliga ljusenergin även använda oss av den kvinnliga mörkerenergin. En stor del av våra blockeringar – i synnerhet vårt djupaste destruktiva mörker – kan bara helas med hjälp av det kvinnliga heliga mörkret

 

Tyvärr finns det många missförstånd och manipulerade och ojordade föreställningar om att hela mänskligheten automatiskt kommer att gå in i ett högre medvetandetillstånd tillsammans med Jorden bara vi väntar in en specifik tidpunkt, att en kollektiv uppstigning till “5D” kommer att ske utifrån. Det här står i rak motsats till Lagen om den Fria ViljanKarmalagen och Lagen om Icke-intervention, som alla säger att det endast är vi själva som kan ansvara för vår egen utvecklingsprocess. Även om det finns vissa aspekter av sanning i dessa budskap, så pekar de i många fall åt rakt bort från sanningen, vilket också är syftet då de är en del av den destruktiva manliga ljusenergins manipulation för att passivisera oss och få oss att “missa tåget”. 

 

På många sätt är det precis tvärtom, det vill säga även om Övergången och Uppstigningen är en kosmisk händelse, så är det endast de individer som har förberett sig genom att arbeta med sin inre reningsprocess som kommer att klara av Övergångens extremt kraftfulla energihöjning och kunna använda den för att uppnå ett högre medvetandetillstånd. De “uppstigningssymptom” som andliga människor upplever borde istället kallas för “utrensningssymptom” eftersom de inte på något sätt är en del av en automatisk uppstigningOavsett så är det viktigt att minnas att varje själ gör ett val om huruvida de är redo att stanna, och att de själar som väljer att lämna Jorden inför den Nya Tidsåldern kommer att fortsätta sin utvecklingsresa på en annan plats i vårt fantastiska Kosmos.

I ett av Marias kanaliserade budskap från Gudomliga Medvetandet (“Gud”) så beskrivs vad förstärkandet av Lagen om Orsak och Verkan kommer att få för följder, både på individuell och kollektiv nivå: 

 

“I och med Jordens frekvenshöjning och övergången till den 5:e dimensionen så kommer Lagen om Orsak och Verkan att bli allt starkare, och den kommer att manifestera sig med allt större kraft och hastighet på Jorden. Det vill säga: allt det som ni gör mot varandra, all den energi ni sänder ut i era ord, tankar och livsval kommer att komma tillbaka till er själva. Det kommer alltså inte vara möjligt för människan på Jorden att överleva om hon inte väljer kärleken. Kärleken kommer att vara det enda möjliga valet för överlevnad.

 

Hela den samhällsstruktur som finns idag kommer att rasa, och bytas ut mot nya. Det beror på övergången till den 5:e dimensionen, och att Lagen om Orsak och Verkan stärks, eftersom de som sänder ut girighet och konflikttänkande får girighet och konflikttänkande tillbaka. Alla destruktiva energier bemöts med destruktivitet. Det gör att hela systemet kommer att kollapsa inifrån. För att någonting nytt ska kunna byggas upp måste först det gamla raseras för att ge plats för det nya”. 

 

I ett annat kanaliserat budskap, från Dibarak – ledare för uppstigna civilisationen “De Oövervinneliga”, så berättar han om vikten av att vi jobbar med vår inre smärta, trauman och karma inför Övergången: 

 

“Olika typer av flyktstrategier har under mycket lång tid fungerat för många människor. Men det kommer det inte att göra länge till eftersom energiverkligheten som vi befinner oss i, i och med övergången till den Nya Andliga Tidsåldern, inte längre kommer att tillåta det. Allt det som gömts undan kommer nu att komma upp till ytan. Det kommer inte längre vara möjligt för människan att förneka och förtrycka allt de man bär på i sitt inre. Förr eller senare kommer allting att komma upp till ytan och man kommer att bli tvungen att ta itu med grundorsakerna. Det kommer inte längre vara möjligt att hålla huvudet ovanför vattenytan genom överlevnadsstrategier, livslögner och missbruk. Människorna kommer att tvingas till att arbeta med sin karma och allt det man bär på i sitt inre. De människor som inte vill göra det kommer till slut att bli sjuka och helt enkelt inte klara av att stanna kvar. De kommer att bli tvungna att släppa taget och gå över till “andra sidan”. Det vill säga: en förutsättning för att leva i den 5:e dimensionen är att man bearbetar sin karma och sina inre konflikter, och att man öppnar sitt hjärta.

 

Det är väldig viktigt att ni ser det här. Ni har valet i era händer. Det är ingen som kommer att tvinga er till att arbeta med allt det som ni bär på i era inre. Det är ingen som kommer att tvinga er att ta itu med era inre dramor, konflikter, och trauman från era tidigare liv. Det är ett val som varje individ måste göra, att välja vilken väg hon vill gå. Om ni väljer att slå igen porten och fortsätta att leva i förnekelse så är det ert val, det kan ni alltid göra. Men ni måste också förstå vad konsekvenserna blir av det handlandet – det vill säga det kommer då inte att vara möjligt att fortsätta leva på Jorden i den Nya Andliga Tidsåldern. Energierna kommer helt enkelt inte tillåta det. Smärtan och obalanserna kommer att bli så stora att de människor som väljer att fortsätta att leva i förnekelse kommer helt enkelt inte kommer att kunna stanna i jordelivet, av psykiska, fysiska och andliga skäl”. 

 

~ Föreningen av anden och materien ~

För att reningsprocessen och energihöjningen ska vara möjlig att genomföra så behövs både den manliga och den kvinnliga energin, vilka också representerar anden och materien. Det är nämligen endast genom föreningen mellan dessa två yttersta kosmiska energipolariteter som den högsta gudomliga energin kan uppstå, det Gudomliga Ljuset eller den Högsta Gudomliga Kärlekskraften. 

 

Det betyder att människan i den Nya Andliga Tidsåldern kommer att “ta ner anden i materien” – det vill säga manifestera det Gudomliga Ljuset i sina fysiska kropparVi kommer med andra ord inte att nå en “uppstigning” som innebär att vi lämnar våra fysiska kroppar och blir till våra “ljuskroppar”  åtminstone inte på hundratals, eller tusentals, år. Denna typ av påståenden är ytterligare exempel på manipulerade och ojordade föreställningar som utesluter den kvinnliga energins och materiens nyckelroll, och istället endast utgår från att vi ska stiga ännu högre mot ljuset och lämna materien så fort som möjligt. 

 

Nedan följer två citat från Gudomliga Medvetandet om föreningen mellan anden och materien i Övergången till den Nya Andliga Tidsåldern: 

 

Övergången till den Nya Andliga Tidsåldern innebär födelsen av den Nya Människan, som lever i kärlek och enhet. Fira det, fira er själva – det är en stor händelse i mänsklighetens historia, och i hela Kosmos historia. Ni ska veta att ni har alla ögon på er, alla själar från alla otaliga medvetna planeter och galaxer runt omkring er iakttar er och det som händer just nu – både de som kommer på besök och de som stannar kvar på sina planeter, som har förmågan att se vad som sker på Jorden. De alla är med er och stödjer er i processen. Det som håller på att ske på Jorden är någonting stort. 

 

Övergången till den Nya Tidsåldern innebär föreningen mellan anden och materien – i en stor kosmisk orgasm. Anden och materien är den manliga och den kvinnliga energin som förenas, smälter samman, och blir någonting ännu större och ännu mer fantastiskt. Det är den röda energin från Jordens inre som kommer att komma upp genom Jordens portar till ytan och förenas med den manliga ljusenergin som kommer från Kosmos. De kommer att förenas och tillsammans bilda en ljusrosa energi – den Ljusrosa Kärleksenergin. Det är den energin som kommer att höja Jorden och mänskligheten in i den Nya Andliga Tidsåldern.” /Citat från kanalisering av Gudomliga Medvetandet.

Ni kan lära er att leva i Ljuset. Ni kan lära er att leva i kärlek, genom att expandera era hjärtan. Det är det andlig upplysning handlar om, att leva i kärlek. [Applåder hörs från salen intill – citatet är från en kanalisering inför publik]. Att tänka, att tala, att göra allt i kärlek.

 

Kärleken är Kosmos sammanbindande kraft. Det är den perfekta balansen mellan den kvinnliga och den manliga energin, den perfekta gudomliga harmonin. Det är det som sker nu på Jorden när ande och materia möts och förenas i gudomlig harmoni. Den kvinnliga och den manliga kraften möts som i en kosmisk orgasm som kommer att fortplanta sig över hela Kosmos och skapa nya förutsättningar för liv. Det här kommer få återverkningar på hela galaxen och hela Kosmos. Det som sker nu på Jorden är unikt. Och ni är inte ensamma. Ni har många vänner omkring er, runt omkring i galaxen och i Kosmos, som hjälper till och bidrar på sitt sätt. Ni är inte ensamma. Ni är alla älskade.

 

Den nya tidsåldern ni går in i är Gudinnans Tidsålder, återkomsten av den kvinnliga energin, som under så lång tid har tryckts ner och underställts den manliga energin. Det är nu dags för människan på Jorden att återskapa balansen mellan de här två energierna, både inom Moder Jord och inom sig själva. Att återskapa balansen mellan de expansiva manliga energierna och de regressiva kvinnliga energierna, i fullständig balans”. /Citat från kanalisering av Gudomliga Medvetandet

 

 

 
~ Den Kosmiska Pendeln och inträdet i Gudinnans Tidsålder ~

Kosmos har under en mycket lång tid befunnit sig i den “Manliga Gudens Tidsålder” där den manliga energin har dominerat. Men på senare tid har dominansen ökat till extrema nivåer, i takt med att tillgången på kvinnlig energi successivt har minskat. Detta är en del av den naturliga processen eftersom den Kosmiska Pendeln nu är på väg att slå över. Den Kosmiska Pendeln rör sig fram och tillbaka mellan ljus och mörker, manlig och kvinnlig energi, utandning och inandning, över eoner av tid. Det är Kosmos utvecklingsrytm, en pendelrörelse mellan ljus och mörker (det vill säga inte det “onda mörkret” utan det rena och heliga mörkret – den kvinnliga energin).

Jorden, och hela vårt Kosmos står ni inför övergången till Den Nya Tidsåldern, som också är Gudinnans Tidsålder, där den kvinnliga energin kommer att få sin återfödelse och återupprättelse. Pendeln är på väg att slå över. Balansen kommer att återställas, och Gudinnan kommer återigen hamna i centrum och vördas och dyrkas som den heliga Urmoder hon är. Alla människor som är redo att gå in i den Nya Tidsåldern kommer att väckas upp till denna insikt inom sig själva, och den kvinnliga energin kommer att få sin upprättelse på alla plan  både i Kosmos, i Moder Jord och i människan.

 

 

~ Det slutgiltiga öppnandet av Moder Jords inre portar ~

När den Kosmiska Pendeln väl slår över, när tiden väl är inne för den slutgiltiga Övergången, så kommer portarna till den kvinnliga energin i Jordens inre att öppnas på vid gavel en gång för alla. Det är en nödvändighet för att vi ska kunna gå in i den Nya  Andliga Tidsåldern, eftersom den energiverkligheten som kommer att uppstå på Jorden förutsätter att vi har fritt flöde både från den manliga energin från Kosmos och från den kvinnliga energin från Jordens inre kärna. Som det ser ut idag är Moder Jord och mänskligheten inte redo för denna kraftfulla energiförändring eftersom överskottet av manlig ljusenergi fortfarande är så överväldigande, och det är en av anledningarna till att Övergången hela tiden skjuts upp

 

Det som händer när portarna öppnas, är dels att vi får i oss stora mängder av koncentrerad kvinnlig energi vilket våra energikroppar inte är vana vid. Men också att det aktiverar en utrensningsprocess där all vår återstående karma aktiveras. När vi får tillförsel av Övergångens enorma volymer av manlig och kvinnlig energi samtidigt så strävar de kombinerade energierna efter att höja vår energinivå mot det Gudomliga Ljuset, den Högsta Gudomliga Kärlekskraften. Därför pressas alla blockeringar upp till ytan för att renas, för att göra energihöjningen möjlig

 

Nedan följer ett citat från en kanalisering av Gudomliga Medvetandet om öppnandet av Moder Jords inre portar: 

“I övergången till den Nya Andliga Tidsåldern så kommer portarna till Jordens inre på kraftplatserna runt omkring Jorden att öppnas upp, och den kvinnliga röda energin kommer att strömma upp ur Jordens inre till Jordens yta i väldigt, väldigt stora mängder. Det kommer att bli en kraftfull helandeprocess där alla Jordens obalanser rensas ut och helas, och där resterande av Jordens och mänsklighetens karma kommer rensas ut. Detta är kulmineringen av Den Stora Reningen.

 

Allt det ljus som väller in kommer att mötas upp av “mörkret”, den “Kvinnliga Röda Elden” som finns i Jordens inre. Ljuset och mörkret kommer att mötas. Ande och materia kommer att mötas och förenas och bli till den Högsta Gudomliga Kärlekskraften i övergången till den 5:edimensionen. Det är det som är övergången till den Nya Andliga Tidsåldern och födelsen av den Gudomliga Människan, den som vi all bär på i våra inre. Jag är ett med er och ni är ett med Mig.

 

För att Jorden ska klara av den enorma mängd energi som kommer att strömma upp ur Jordens inre så behöver hon er hjälp att balansera energierna, annars så orkar hon inte. Kraftplatserna är på så många ställen på Jorden helt blockerade och kan inte öppnas upp och aktiveras. Det här gör att hon utsätts för enormt tyck, och det är detta tryck som riskerar att orsaka naturkatastrofer av olika slag. Det är därför människan måste hjälpa till, och det är er största uppgift och utmaning att hjälpa Moder Jord i helandeprocessen.” /Citat från kanalisering av Gudomliga Medvetandet 

För att vi ska få en så harmonisk övergång som möjligt, både för Moder Jord och för människan, så behöver vi med andra ord påbörja processen med tillförseln av kvinnlig energi och renandet av karma och blockeringar redan nuDels genom att hjälpa Moder Jord att aktivera hennes portar och underlätta flödet av kvinnlig energi i hennes energikropp, och dels genom att fylla våra egna energikroppar med kvinnlig energi. På så sätt blir det en gradvis energiförändring och rening och en viss förberedelse inför den stora övergången till den nya energiverkligheten, istället för den “energichock” som det annars riskerar att bli. Vi har fortfarande potential att uppnå detta, men “klockan är fem i tolv” och det är hög tid att vi vaknar upp till denna kosmiska visdom och påbörjar vårt stora arbete som är en del av allas vår livsuppgift

 

~ Vikten av jordning inför Övergången ~

Hela denna artikel kan sammanfattas med att den kvinnliga energins återuppståndelse och jordningen är en förutsättning för övergången till den Nya Andliga Tidsåldern – Gudinnans Tidsålder – och att det är mänsklighetens uppgift att delta i detta arbete. Arbetet med återupprättandet av den kvinnliga energin kan delas upp i två delar, dels att hjälpa Moder Jord att sprida den kvinnliga energin i hennes energisystem, och dels att arbeta med regelbunden jordning för att successivt återställa sin egen energibalans. 

 

Jag avslutar den här delen av artikeln med en samling citat från Marias kanaliseringar om vikten av jordning inför Övergången,  och hoppas att deras samlade visdom och kraft hjälper så många som möjligt att vakna upp till jordningens storhet och potential.  

 

”Ni har kraften inom räckhåll. Det enda ni behöver göra är att – istället för att koppla upp er – koppla ner er, till Jordens inre. Ni behöver jobba med att hela den kraftkanal som hela mänskligheten har haft intakt en gång i tiden, men som rubbades och satte hela Jorden och mänskligheten ur balans. Alla svar på mänsklighetens problem finns i Jordens inre. All medvetandehöjning måste ske genom nedkopplingen till Jordens inre, genom jordningen. […] Ni behöver inte gå några dyra kurser – ni behöver inte spendera en enda krona på er andliga utveckling om ni inte vill. Det enda ni behöver göra är att lyssna inåt, att arbeta med att vara närvarande i nuet och att kanalisera energi från Jordens inre. Det kostar ingenting.” /Citat från kanalisering av Gudomliga Medvetandet

 

***

 

”Det är dags för mänskligheten att börja minnas vilka ni är och vad ni kommit för att göra. Det här ökande energiflödet [inför Övergången] innebär en fantastisk potential att utvidga era medvetanden och nå högre höjder i er andliga utveckling. Men för att kunna nå ett högre medvetandetillstånd måste ni jorda er först, det är jordningen som ni saknar. Det här gäller i princip alla som lever på Jorden idag, särskilt i den “rika” delen av världen. När de här kraftiga energierna strömmar in så ”bränner” de människorna. När man är ojordad och får för mycket ljus, när man inte har tillräckligt med kvinnlig energi i sig och de här enorma ljusvågorna flödar in, så tappar man greppet till slut och energikroppen börjar sväva ovanför den fysiska kroppen. […] 

 

Inom varje människa brinner det en låga. Ni är alla uppkopplade mot den Gudomliga Källan, ni har alla en direktkanal till Mig. Om ni börjar arbeta med er själva kan ni återskapa den kontakten och bli ett med den kosmiska kärlekskraften. Varje enskild människa bär på den potentialen. Varje människa kan lära sig att “flyga”. Men för att kunna flyga måste ni först stå med fötterna stadigt på Jorden. För att kunna nå högre höjder i sin andliga utveckling måste man först jorda sig neråt, inåt mot Jordens mitt. Andlig utveckling sker inte enbart genom att man höjer sig. Det handlar om expansion åt alla håll, man expanderar både nedåt mot de kvinnliga energierna och Jordens mitt, och man växer uppåt i Kosmos mot de manliga ljusenergierna och det Högsta Gudomliga Ljuset”. /Citat från kanalisering av Gudomliga Medvetandet

 

***

”En sak som vi har märkt med väldigt stor tydlighet är att i princip alla kanaliseringar som nu sprids över Jorden, förutom vissa enstaka undantag, så nämns ingenting om vikten av att människor arbetar med sin andliga utveckling och att människan behöver kanalisera Moder Jord-energierna från Jordens inre. Den här kunskapen är näst intill icke-existerande, förutom i era kanaliseringar. Det här är väldigt oroande eftersom det här är det absolut viktigaste budskapet av alla som vi har att förmedla till er. 

 

Det är jordningen, nedkopplandet och intoningen till Jordens inre som är förbindelsen som kommer att skydda er, som kommer att rädda er och som kommer att hjälpa er i er andliga utveckling. Det är det som ni behöver för att kunna klara av att ta emot de starka ljusvågor som nu sprids på Jorden, och för att kunna utvecklas på det sättet som är meningen.” /Citat från kanalisering av Kaleidos från Plejadiska Rådet

 

***

 

“Jag skulle vilja avsluta med att ge er ett gott råd. Hämta kraften inifrån er själva. Där bär ni på precis allt det ni behöver. Hämta kraften inifrån er Moder Jord. Sök inte svaren utanför er själva och utanför er Jord. Allting ni behöver finns här och nu. Det är i nuet som svaret finns, i er närvaro i nuet. Gå djupt in i er själva. Sänk er djupt in i er Jords inre kärna. Det är där ni finner kraften och svaren. Genom att bli ett med Moder Jord, genom att bli ett med det heligt kvinnligt gudomliga, så kommer ni återknyta kontakten med er inre kraft och kunna höja er till ett högre medvetandetillstånd. Det är det som är vägen. Glöm allt annat ni fått höra, alla metoder hit och dit. De är bara vilseledande och får er att tappa fokus. Det finns inga hemliga tekniker som ni måste använda er av. Ni måste inte gå några dyra kurser eller uttala några särskilda ord. 

 

Det hela är väldigt enkelt. Kraften finner ni i närvaron i nuet. Den finns inom er själva, genom er förbindelse med Moder Jords heliga inre. Det är där ni måste söka och det är där ni kommer att finna den. Låt er inte luras av illusionen om att den största sanningen måste vara komplicerad och ogripbar. Det är inte så. De största sanningarna är de enklaste. I de här orden som jag just uttalat finner ni precis allt det ni behöver. Ni behöver inte söka någon annanstans i Kosmos, eftersom allting ni behöver finns inom er själva och i Moder Jords inre kärna. Börja där.” /Citat från kanalisering av Himaalih från “Myradeerna”, Galaktiska Federationen

 

***

 

“Återskapa er energiförbindelse med Moder Jord, för när ni väl har gjort det kommer ni att kunna koppla upp er mot de högre medvetandehöjande frekvenserna som kommer från Kosmos, och som kommer från oss – era kosmiska vänner. Men kom ihåg att förutsättningen är att ni är jordade,  annars kommer ni inte kunna ta emot dessa höga energifrekvenser – det är en omöjlighet. […] 

 

Vi vill tala om för er att det är den jordande healingen – Moder Jord-healingen, med vilken ni sammankopplar er med de kvinnliga energierna i Jordens inre – som är nyckeln till er väg mot upplysning. Vägen till det högsta Gudomliga Ljuset går genom Mörkret, det vill säga genom den kvinnliga energin. […] 

 

Det här är en successiv process som sker genom att ni jordar er med den kvinnliga regressiva energin, och sedan fyller på med den manliga expansiva ljusenergin, steg för steg om vartannat, och ni når högre och högre nivåer för att kunna nå upp till de högsta gudomliga energifrekvenserna och den allra starkaste energin från den högsta Gudomliga Källan.” / Citat från kanalisering av Jätterockan från Drömfolket, Andromeda-galaxen

 

***

“Det är ett fönster som har öppnats bortom tid och rum från det Gudomliga Vita Eldhavet. Det är en stråle av vitt gudomligt ljus, det högsta Gudomliga Ljuset, som strålar rakt ner mot Jorden, och som nu håller på att fylla hela Jorden. Det är den perfekta balansen av manlig och kvinnlig energi i perfekt harmoni, den Högsta Gudomliga Kärlekskraften. Men människan är inte redo för att möta de här gudomliga energierna, eftersom ni idag har en så enormt stor energimässig obalans på Jorden. Ni är inte jordade. Ni är inte i balans, eftersom ni lider av så stor brist på kvinnlig energi, eftersom portarna till Jordens inre – energicentret för den kvinnliga energin – har stängts igen och blockerats.

 

För att ni ska kunna ta emot den extremt kraftfulla medvetandehöjande energin som kommer in inför Övergången, så måste ni jorda er. Det är en förutsättning för att ni ska kunna gå in i den Nya Andliga Tidsåldern. Om ni inte är jordade kommer ni att ”flyga iväg”. Ni kommer inte att kunna hålla er kvar med båda fötterna på Jorden, eftersom energin som kommer in över Jorden är så kraftfull och eftersom obalansen på Jorden är så stor. Både Jorden och mänskligheten behöver de jordande energierna och behöver hela sina energisystem, sina energikroppar och sina auror för att kunna ta emot den här gudomliga energin.

 

Det hela är väldigt enkelt. Ni behöver inte gå några särskilda kurser, lära er några avancerade tekniker eller några särskilda ritualer, utan det är väldigt enkelt. Ni behöver kanalisera energin från Jordens inre. Det kommer att transformera er. Vi i den Galaktiska Federationen har undervisat Maria och Manne i de här teknikerna, ”Moder Jord-healing”, som i grund och botten är väldigt enkla – alla kan utföra dem. Det är del av deras uppgift att sprida dem över Jorden, till alla som vill. Ni måste arbeta med er andliga utveckling för att förbereda er för energierna som kommer. Det är otroligt viktigt”. /Citat från kanalisering av Toisheeba från “Arrakas”, Galaktiska Federationen

***

 

”Det ni behöver göra för att arbeta med att hela era blockeringar, er karma och era egon är att börja kanalisera Moder Jord-healing, alltså den jordande healingen från Jordens mitt – minst en timma om dagen. Låt det bli en lika naturlig del av ert liv som att äta och sova, borsta tänderna och gå på toaletten. Det är, och kommer i allt större utsträckning att bli, en avgörande uppgift för er. Ni kommer att känna att ni behöver det för att må bra, och när ni väl har börjat så kommer ni aldrig att vilja sluta. Arbeta med att bli närvarande i nuet. Arbeta med att hitta balans. Hylla långsamheten. Ni har för bråttom i era liv. Ni behöver bli mer långsamma, och mer närvarande i det som är. Jordningen kommer hjälpa er med det, att bli mer närvarande i nuet. […]

Det är genom att ni uppnår allt kraftfullare jordning, som ni sen kan klara av att ta emot det Gudomliga Ljuset, den gudomliga energin från den Gudomliga Källan. Människan idag har inte kapacitet att ta emot den gudomliga energin från den Gudomliga Källan i så stor utsträckning som hon skulle behöva, eftersom hon är så stängd och ojordad. Den bristande jordningen gör att hon flyger iväg när hon utsätts för allt för mycket gudomligt ljus. Det är det som är er främsta uppgift – att jorda er själva, så att ni blir mottagliga för det Gudomliga Ljuset när det sveper in över Jorden. Men också för bli mottagliga för att möta det Gudomliga Ljuset när ni själva beger er till den Gudomliga Källan för att kanalisera energi.” /Citat från kanalisering av Högre Jaget