Budskapet

Bakgrund

Maria och jag (Manne) kom till Jorden för att föra ut ett kosmiskt budskap från bland annat Gudomliga Medvetandet, Moder Jord och upplysta civilisationer i Kosmos, genom Moder Jord-nätverket. Budskapen handlar om övergången till den Nya Andliga Tidsåldern som vi står inför, och mänsklighetens medvetandetransformation – med särskilt eftertryck på vikten av jordning. Det är det viktigaste av allt. Jordning innebär i detta sammanhang att du i meditation fyller dig själv med den röda kvinnliga energin från Moder Jords kärna, “Moder Jord-healing”, för att återställa din inre energibalans. Den djupgående jordningen är nyckeln till människans andliga transformation idag, och till att förbereda sig för övergången till den Nya Andliga Tidsåldern som vi står inför. 

  

Innehåll

Övergången till den Nya Andliga Tidsåldern och 5:e dimensionen / Balansen mellan den manliga och den kvinnliga energin / Förtrycket av den kvinnliga energin / Skillnaden mellan “ljus och “ljus” / Moder Jord / Den kvinnliga energins återuppståndelse~ Övergången till den Nya Andliga Tidsåldern och 5:e dimensionen ~

Människan står idag inför en fantastisk möjlighet att transformera sitt medvetande och bli till den Gudomliga Varelse hon innerst inne är. Jorden och mänskligheten befinner sig nu i ett avgörande skede i sin medvetandeutveckling. Jorden är på väg in i en högre energiverklighet, den 5e dimensionen eller den Nya Andliga Tidsåldern, vilket finns beskrivet i profetior över hela Jorden. Denna övergång kommer att på ett genomgripande sätt förändra förutsättningarna för livet på Jorden för alltid. 

 

I och med energihöjningen som nu sker så forsar det in vågor av ljusenergier över Jorden från Kosmos med allt större kraft, som en del Den Stora Reningen som sker inför Övergången. Energiflödena tvingar upp Jordens och mänsklighetens karma till ytan för att den ska kunna helas och renas. I den 5e dimensionens energiverklighet förstärks den kosmiska Lagen om orsak och verkan. Det innebär att all destruktiv karma i form av energiblockeringar som vi bär på i djupet av våra själar, från alla våra tidigare inkarnationer, i allt högre grad kommer att komma upp till ytan och skapa vår verklighet. Därför är det otroligt viktigt att vi jobbar med att möta och hela vår karma och våra blockeringar, och det kan vi endast göra genom fokuserat, regelbundet inre arbete. För att kunna leva i kärlek i den högre energiverkligheten som successivt kommer att uppstå så behöver vi först rena och hela våra energikroppar på djupet.

 
~ Balansen mellan den manliga och den kvinnliga energin ~

För att vi ska kunna få kontakt med, och hela all vår karma så behöver vi jorda oss på djupet. Det råder ett enormt överskott av manlig energi och ett enormt underskott av kvinnlig energi både i Moder Jords och i människans energisystem. Det är denna obalans som är ursprunget till den andliga, psykiska och fysiska ohälsa som råder på Jorden idag, och till att människan har “fastnat” i sin andliga utveckling. Det är först genom balansen mellan den manliga och den kvinnliga energin som vi kan uppnå det Gudomliga Ljuset, inom oss själva och på Jorden.

Kunskapen om den manliga och den kvinnliga energin, ljuset och mörkret, är en del av en uråldrig, tidlös, kosmisk visdom. Varje energimedvetande, från minsta organismer och människor, till planeter och hela galaxer, består av den manliga ljusenergin och den kvinnliga mörkerenergin. Den manliga energin står för “ljus”, “yang”, hög frekvens, expansion, framåtrörelse, elektricitet, ande, “himmel”/Kosmos, och kronchakrat. Den kvinnliga energin står för “mörker”, “yin”, låg frekvens, regression, närvaro/introspektion,  magnetism, materia, Jorden, och baschakrat. För att kunna utvecklas på ett balanserat sätt behöver varje medvetande sträva efter en balans mellan dessa två energipolariteter, annars leder det till slut till destruktivitet.

All medvetandeutveckling, både på individnivå och på kosmisk nivå, sker genom att man får tillgång till dessa båda energier i en växelverkan. Först får man tillgång till det manliga ljuset för att expandera och nå högre höjder, för att sedan få tillgång till det kvinnliga mörkret för att gå in i sig själv och nå större djup. Först när man gjort det är man redo för att expandera i ljuset igen, och det är här mänskligheten har fastnat idag.  

Moder Jord-nätverkets symbol är en kosmisk symbol som Maria har fått till sig i en vision, och som sammanfattar Moder Jord-nätverkets grundbudskap. Symbolen föreställer ett medvetande (mittenpricken) som har full tillgång både till den manliga energin i himlen (övre pricken) och den kvinnliga energin i Jorden (nedre pricken). Genom denna fullständiga balans når medvetandet ett upplyst tillstånd, och kan expandera sitt hjärta (“armarna”) och nå sin högsta gudomliga potential. Genom att medvetandet når allt större djup och allt högre höjder, når det också allt större möjligheter till  expansion åt alla håll.


~ Förtrycket av den kvinnliga energin ~

Denna visdom har på ett medvetet sätt förtryckts och på många sätt utraderats från mänsklighetens kollektiva medvetande. Det finns dock fortfarande spår av den hos vissa kulturer och ursprungsbefolkningar. De tydligaste exemplen är “Yin och Yang”-symbolen, ursprungsbefolkningars “Moder Jord och Fader Himmel”, och Kelternas symbol för “Livets Träd”

 

Dessutom har de olika krafterna som manipulerar mänskligheten tagit den här kunskapen och förvridit den, där det manliga ljuset har gjorts till den “goda” principen, medan det kvinnliga mörkret har gjorts till den “onda” principen. Allt detta för att hindra människans andliga uppvaknande och utveckling. 

Det tydligaste exemplet på är religionernas manliga Gud i himmelen, och Djävulen (som står närmast kvinnan) i underjorden. I Moder Jords inre finns egentligen den energi som vi behöver allra mest idag, nämligen den jordande “Kvinnliga Röda Elden”. Men den har vi effektivt hållits borta ifrån genom skräckinjagande föreställningar om elden i Jordens inre som en evig tortyrkammare Helvetet. De krafter som manipulerar mänskligheten är mycket väl medvetna om att den kvinnliga energin är nyckeln till vår transformation, men deras mål är tvärtom att expandera den manliga energin i oändlighet och att förinta den kvinnliga energin. Andra historiska exempel på kampanjer för att förtrycka och förinta den kvinnliga energin är häxbränningarna, utrotningen av ursprungsbefolkningar och slavhandeln med svarta 

 

~ Skillnaden mellan “ljus” och “ljus” ~

Föreställningarna om det “bra ljuset” och det “dåliga mörkret” finns tyvärr även i den andliga rörelsen på Jorden idag, där “ljus” och högfrekventa energier används som synonymer till gudomlighet och hög andlig utveckling, medan “mörker” och lågfrekventa energier används som synonymer till destruktivitet och låg andlig utveckling. Även uttryck som “ljusarbetare”, “ljushealing”, “ljusvarelser”“ljusa energier” och “den ljusa sidan”  som kämpar mot fienden “mörkret”, förstärker denna missuppfattning. Den högsta formen av gudomlig energi är visserligen en ljusenergi, i våra kanaliseringar kallat för det “Gudomliga Ljuset”. Men det Gudomliga Ljuset består till hälften av manlig ljusenergi och till hälften av kvinnlig mörkerenergi, i den perfekta balansen. 

 

Här utgör tyvärr språket ett stort hinderDet är självklart inget fel i att använda sig av de uttryck som finns i vårt språk, men tyvärr skapar begränsningarna i språket missförstånd med allvarliga konsekvenserProblemet är att det Gudomliga Ljuset är av en helt annan frekvens och kvalitet än det manliga ljuset men vi har inga ord i vårt språk på Jorden för att göra den avgörande skillnaden mellan “ljus” och “ljus”. Skillnaden är att det manliga högfrekventa ljuset saknar det kvinnliga lågfrekventa mörkret, och blir därmed obalanserat och ofullständigt. I våra texter använder vi uttrycken “manliga ljuset” respektive “Gudomliga Ljuset” för att skilja på dessa två former av “ljus”. När vi kopplar upp oss mot “ljusenergier” och använder oss av “ljushealing” på Jorden idag är det tyvärr främst det manliga ljuset vi får tillgång till, eftersom vi saknar den nödvändiga jordande basen för att kunna ta till oss det Gudomliga Ljuset. Dessutom är det extrema överskottet av det manliga ljuset orsaken till majoriteten till all den obalans vi ser på Jorden idag, från intellektets dominans över intuitionen, till “civilisationens” dominans över Moder Jord. 

 

Ytterligare en konsekvens av denna språkliga brist är att allt mörker förknippas med ondska och destruktivitet, då det inte finns något naturligt “heligt” mörker i vårt språk, vilket skapar stora missförstånd. När en av de båda energierna går för långt utan sin balanserande motpart så uppstår destruktivitet. I själva verket finns det med andra ord både gudomligt OCH destruktivt ljus, på samma sätt som det finns både gudomligt OCH destruktivt mörker. Om man ska tala om “ondska” så är det obalansen mellan ljuset och mörkret. All den destruktivitet vi ser på Jorden idag kommer antingen från den obalanserade formen av manlig energi eller den obalanserade formen av kvinnlig energi.  Men idag är det i synnerhet den obalanserade destruktiva formen av manlig energi som ligger bakom “ondskan” och destruktiviteten på Jorden. 

 

~ Moder Jord ~

Människan är ETT med Moder Jord och Moder Jords energikropp. Det är människans uppgift är att hjälpa Moder Jord att bibehålla sin energibalans och det hon främst behöver hjälp med idag är att sprida den heliga kvinnliga energierna i hennes inre. Det gör vi dels genom att jorda oss själva på djupet, eftersom all förändring börjar med oss själva. Det är också ett sätt att förena oss med Moder Jord för en stund. Även om det finns vissa verktyg för att jorda sig idag, såsom inre ceremonier där man sänker ner ankare eller rötter i Jorden, eller att gå barfota i naturen, så ger de bara ett visst mått av jordning. Det som mänskligheten behöver idag är djupgående jordning, där man regelbundet kanaliserar stora mängder kvinnlig energi direkt från Jordens inre kärna. 

 

Den andra delen av människans uppgift är att fungera som Moder Jords väktare och ta hand om henne på alla sätt vi kan, men den visdomen har mänskligheten tappat bort idag. Moder Jord går igenom fruktansvärda plågor på grund av den energiobalans som idag råder i hennes energisystem och på Jordens yta. Hennes energiportaler för den kvinnliga energin har blockerats ut och flödet av kvinnlig energi har strypts. istället är hennes energikropp “elektrifierad” av överskottet av manlig energi idag, och det förstärks ytterligare av den pågående utbredningen av storstäder, högteknologi och strålning. Moder Jord klarar inte av att återställa sin energibalans själv, även om hon har hjälp från alla sina kära naturväsen, utan hon behöver även människans hjälp. Det är varje människas uppgift att delta i det arbetet. 

 

Mänskligheten är för evigt förbunden med Moder Jord, hon är vår Urmoder. Vi delar karma med henne på grund av hur vi har behandlat henne genom historien. Det är vår uppgift att hjälpa henne att hela sin karma och sina blockeringar, genom att sända henne vår healing, men också vår kärlek och tacksamhet för allt hon ger oss. Vi behöver Moder Jord och Moder Jord behöver oss! 

~ Den kvinnliga energins återuppståndelse ~

För att vi ska kunna gå in i den Nya Andliga Tidsåldern så behöver bristen på kvinnlig energi återställas. Det är en absolut förutsättning eftersom den Nya Tidsåldern också är Gudinnans Tidsålder, där den kvinnliga energin kommer att få sin återuppståndelse på alla plan; i människan, i Moder Jord och i Kosmos. Den Kosmiska Pendeln, som går mellan ljus och mörker över eoner av tid, är på väg att slå över, och det är därför det är ett sånt extremt överskott av manlig energi på Jorden idag. Det är också därför det finns en sån stark drivkraft på Jorden att exempelvis sprida Artificiell Intelligens, vilket är en form av destruktiv manligt ljus och ett verktyg för det destruktiva manliga ljuset att försöka ta över vår civilisation för alltid. Oavsett så skulle vår civilisation inte överleva länge till i detta obalanserade och ojordade tillstånd.

 

När den Kosmiska Pendeln väl slår över, när tiden väl är inne för den slutgiltiga Övergången, så kommer portarna till den kvinnliga energin i Jordens inre att öppnas på vid gavel en gång för alla. Det här är en nödvändighet för att vi ska kunna gå in i den Nya  Andliga Tidsåldern, eftersom den energiverkligheten som kommer att uppstå på Jorden förutsätter att vi har fritt flöde både från den manliga energin från Kosmos och från den kvinnliga energin från Jordens inre kärna. Som det ser ut idag är Moder Jord och mänskligheten inte redo för denna kraftfulla energiförändring, och det är en av anledningarna till att Övergången hela tiden skjuts upp. Det som händer när portarna öppnas, är dels att vi får i oss stora mängder av koncentrerad kvinnlig energi vilket våra energikroppar inte är vana vid. Men också att det aktiverar en utrensningsprocess där all vår återstående karma aktiveras. När vi får tillförsel av Övergångens enorma volymer av manlig och kvinnlig energi samtidigt så vill de kombinerade energierna automatiskt höja vår energinivå. Därför tvingas alla blockeringar upp till ytan för att renas, för att göra energihöjningen möjlig

 

För att vi ska få en så harmonisk övergång som möjligt behöver vi med andra ord påbörja processen med tillförseln av kvinnlig energi och renandet av karma och blockeringar redan nu. Dels genom att fylla våra energikroppar med kvinnlig energi, och dels genom att hjälpa Moder Jord att aktivera hennes portar och underlätta flödet av kvinnlig energi i hennes energikropp. På så sätt blir det en gradvis energiförändring och rening och en viss förberedelse inför den stora övergången till den nya energiverkligheten, istället för den “energichock” som det annars riskerar att bli. Vi har fortfarande potential att uppnå detta, men “klockan är fem i tolv” och det är hög tid att vi vaknar upp till denna kosmiska visdom och påbörjar vårt stora arbete. 

~

Vi står inför helt unik och fantastisk möjlighet att transformera oss själva, och att transformera Moder Jord, för att kunna gå in i den Nya Andliga Tidsåldern. Men vägen dit måste gå genom den kvinnliga energin, genom jordningen. Mänsklighetens andliga transformation står och faller med den kvinnliga energin, den är den felande länken. Vägen till Ljuset går genom Mörkret.