Vägen till Ljuset går genom Mörkret

Del 1: Balansen mellan den manliga ljusenergin och den kvinnliga mörkerenergin 

 
Grunden för allt liv / Den manliga energins egenskaper / Den kvinnliga energins egenskaper / Den uråldriga visdomen

Om du vill läsa de övriga delarna av artikelserien så finns det en översikt med en introduktion och länkar till de sju delarna.

 
  
~ Grunden för allt liv ~

All energi i Kosmos kan delas in i den manliga och den kvinnliga energin, även känt som ”Yin och Yang”. Den manliga vita energin och den kvinnliga svarta energin är Kosmos byggstenar. De är de två energipolariteterna som allt liv består av och utgår från, allt från från små organismer till hela galaxer. De är varandras motpoler samtidigt som de är varandras komplement. Tillsammans driver de all utveckling framåt genom växelverkan mellan ljus/mörker, expansion/regression, ande/materia, himmel/jord, och födelse/död

OBS! Detta “ljus” och “mörker” är dock INTE samma sak som “godhet” och “ondska” vilket är en vanlig missuppfattning. 

I varje fas av medvetandeutvecklingen, vare sig det gäller en människa eller en galax, så är det naturligt att antingen den manliga eller den kvinnliga energin har ett visst övertag över den andra, och därmed präglar utvecklingsfasen på ett visst sätt. Men om överskottet blir för stort så leder det till destruktivitet, eftersom båda krafterna är beroende av sin motpol för att balansera sig själv.

 

Det yttersta målet för varje själs andliga utveckling är den slutgiltiga balansen mellan den manliga och kvinnliga energin i sitt inre. Varje människa – oavsett kön – behöver balans mellan den manliga och den kvinnliga energin för att utvecklas på ett balanserat sätt. Kunskapen om den manliga och den kvinnliga energin går långt bortom kön och könsroller på Jorden, utan handlar om de två mest grundläggande energierna som hela Existensen består av.

 

När dessa båda energier är i fullständig balans med varandra så uppstår det Gudomliga Ljuset eller den Högsta Gudomliga Kärlekskraften. När en själ har uppnått denna slutgiltiga balans så uppnår hon den högsta formen av upplysning och kan leva sitt liv i fullständig gränslöshet, enhet och kärlek. Denna process tar själen ett “oändligt” antal liv att fullborda, men många uppvaknade själar på Jorden idag befinner sig i slutet på denna process. 

 
~ Den manliga energins egenskaper ~

Den manliga energin (”yang”) är positivt laddad och expansiv till sin natur och vill ständigt breda ut sig. Det är en högfrekvent, lätt, “snabb” och ljus energi som är självlysande vit (eller ljusblå). Den allra högsta frekvensen av manlig energi kan liknas vid självlysande strålning. Den manliga energin motsvaras av högfrekventa ljud såsom ”tinnitus”-pip, det ringande ljudet från en ”triangel” (instrument), eller snabb elektronisk dansmusik. All den teknik och elektricitet som vi använder på Jorden är olika former av koncentrerad manlig energi.

 

Den manliga energin står för spridning och expansion. Den är aktiv exempelvis när en människa sprider sina idéer över världen, när ett imperium breder ut sig, och när en galax expanderar. Den manliga energin står för ”ljus”, Fadern, himmel, födelse, torrhet och värme. Den står för intellekt, logik, teknologi, och den andliga aspekten av verkligheten – att expandera i de högre dimensionerna bortom tid och rum. På Jorden får vi tillgång till den manliga energin från Kosmos (”himlen”), och vi kanaliserar den främst genom kronchakrat

 

En människa (oavsett kön) som främst styrs av manlig energi är aktiv och utåtriktad, har en expansiv personlighet och är ständigt på väg mot nya mål. Det är en person som värderar yta,  som främst styrs av sitt intellekt, och som har en dragning till teknologi och mediaNågra exempel på landområden med övervägande manlig energi är Norden, Östasien och USA. Några exempel på djur som som består övervägande av den manliga energin är hund, delfin, och fjäril. Några exempel på ätbara saker från naturen som består övervägande av manlig energi är tomat, kiwi och groddar.

 

Det är dock viktigt att skilja det manliga ljuset från det “Gudomliga Ljuset” eftersom de är två helt olika former av ”ljus” med helt olika frekvenser och egenskaper. Att vi på Jorden inte har språket att skilja “ljus” från “ljus” beror på mänsklighetens brist på andlig kunskap. Det Gudomliga Ljuset, som har en helt annan energifrekvens än det manliga ljuset, kallas även för “Den Högsta Gudomliga Kärlekskraften”. Det Gudomliga Ljuset uppstår först genom föreningen av det manliga ljuset och det kvinnliga mörkret i perfekt harmoni.

 
~ Den kvinnliga energins egenskaper ~

Den kvinnliga energin (”yin”) är negativt laddad och regressiv till sin natur och vill ständigt dra ihop sig. Det är en lågfrekvent, tung, ”långsam” och mörk energi som är svart (eller röd). Den allra lägsta frekvensen av kvinnlig energi kan jämföras med kolsvart, kompakt, trögflytande tjära. Den kvinnliga energin motsvaras av lågfrekventa ljud så som de djupa tonerna av tibetansk strupsång, ljudet från en ”didgeridoo” (aborigin-instrument), eller dova långsamt bultande hjärtslag. Dragningskraften och magnetismen som finns på Jorden är en form av koncentrerad kvinnlig energi.

 

Den kvinnliga energin står för centrering och regression. Den är aktiv exempelvis när en människa går in i sig själv för att söka sin inre sanning, när ett imperium bryts ned och kollapsar, och när en galax drar sig samman för att bli mindre. Den kvinnliga energin står för mörker, Modern, Jorden, död (förmultning), fukt och kyla. Den står för intuition, visdom och natur/fruktbarhet, och den står för den fysiska aspekten av verkligheten – att vara jordad och ha kontakt med den materiella verkligheten. På Jorden får vi tillgång till den kvinnliga energin från Jordens inre kärna – vilket är energicentret för den kvinnliga energin på Jorden – och vi kanaliserar den främst genom fötterna och baschakrat

 

En människa (oavsett kön) som främst styrs av kvinnlig energi i sin energikropp är jordad, lugn och närvarande, och har kontakt med sina känslor . Det är en person som har en stark integritet, som främst styrs av sin intuition, och har en nära kontakt med naturenNågra exempel på landområden med övervägande kvinnlig energi är Afrika, Indien och Sydamerika. Några exempel på djur som består övervägande av den kvinnliga energin är katt, uggla och elefant. Några exempel på ätbara saker från naturen som består av övervägande kvinnlig energi är rödbeta, svamp och sjögräs.

 

Det är viktigt att skilja det kvinnliga mörkret från ”ondska”. I sin rena form är det kvinnliga mörkret är en helig och gudomlig energi, men den finns även i en extrem och destruktiv form (precis som även ljuset finns i en extrem och destruktiv form). Det “heliga mörkret” och det “destruktiva mörkret”  är två energier med helt olika energifrekvenser. Det är även viktigt att känna till att låg frekvens inte är samma sak som ”destruktiv”, ”outvecklad” eller ”oandlig”, även om det ofta används så idag genom vårt begränsande språkbruk. I vår andliga utveckling strävar vår energikropp hela tiden efter att nå både högre höjder och lägre djup, högre frekvenser och lägre frekvenser.

 

Manliga energin
Kvinnliga energin

Yang

Yin

Ljus

Mörker

Positivt laddad

Negativt laddad

Expansion

Regression

Högfrekvent

Lågfrekvent

Lätt

Tung

Snabb

Långsam

Vit (blå)

Svart (röd)

Elektricitet

Magnetism

Födelse

Död

Höjd

Djup

Fadern

Modern

Himlen

Jorden

Torrhet

Fukt

Värme

Kyla

”Sterilitet”

Fruktbarhet

Intellekt

Intuition

Logik

Visdom

Teknologi

Biologi

Kronchakrat

Baschakrat

~ Den uråldriga visdomen ~

Kunskapen om balansen mellan den manliga och den kvinnliga energin är en del av en uråldrig och tidlös visdom som har förtryckts och i stort sett försvunnit från mänsklighetens kollektiva medvetande. Det finns dock fragment kvar av denna visdom bevarade av i olika kulturer världen över, bland annat inkodad i symboler. Även om symbolerna nedan står för olika saker i olika traditioner så finns fortfarande samma energimässiga grundbudskap i dem. 

 

Den absolut mest kända är Taoismens symbol för Yin och Yang, där Yin symboliserar “den svarta, den kvinnliga och den passiva urkraften” medan Yang symboliserar “den vita, den manliga och den aktiva urkraften”. Symbolen står för att skapa balans mellan motpoler. I symbolen går även att utläsa budskapet om att båda urkrafterna strävar efter att driva utvecklingen framåt på den andres bekostnad, och att de båda måste balanseras av sin motpart (prickarna). 

Även Mayaindianderna har vad som ser ut som en motsvarighet till yin och yang-symbolen – Hunanb Ku, som symboliserar den allomfattande gudomen. Men i symbolen finns även visdomen om föreningen mellan den manliga och den kvinnliga energin, både genom ljuset och mörkret, men även genom det runda (det kvinnliga flödet) och det fyrkantiga (den manliga logiken). 

Den keltiska symbolen för Livets träd visar ett träd som synliggör att rötterna är lika stora och viktiga som trädkronan, och att de bildar en enhet. En energimässig symbol för vikten av djup jordning för att kunna växa uppåt i de högre dimensionerna, och för att både djupet och höjden är nödvändiga för helheten.

Även i de astrologiska symbolerna som ligger till grund för symbolerna för man (Mars) och kvinna (Venus) finns tydlig symbolik kopplat till den kvinnliga energins förankring nedåt och den manliga energins expansion uppåt och utåt. 

En annan utbredd symbol som innehåller essänsen av föreningen mellan den manliga och den kvinnliga energin är den Sexuddiga stjärnan. Den är mest känd som judiska Davidsstjärnan, men finns även representerad i en mängd andra traditioner, såsom Sri Yantra-symbolen inom hinduism och Vinkelhaken och passaren inom frimureri (där föreningen mellan den uppåtpekande och den nedåtpekande principen bildar “G” för Gud i symbolens mitt). Förutom föreningen mellan den manliga energin (uppåtpekande triangel) och den kvinnliga energin (nedåtpekand triangel) så symboliserar den sexuddiga stjärnan även föreningen av anden och materien, himlen och jorden, fallosen och skötet, guden (Shiva) och gudinnan (Shakti).

Ytterligare exempel finns hos olika ursprungsbefolkningar, som talar om Moder Jord och Fader Himmel. De är ofta förekommande i deras skapelseberättelser och dyrkas som Universums två skapandekrafter eller ”världsföräldrar”. Ett exempel ser vi i Navajoindianernas sandmålningar, där vi ser Moder Jord avbildad med fruktbarthetssymboler i sig – såsom heliga växter, medan Fader Himmel har symboler för himlen eller Kosmos i sig – såsom himlakroppar och stjärnkonstellationer.

Moder Jord-nätverkets symbol är en kosmisk symbol som Maria har fått till sig i en vision. Symbolen föreställer ett medvetande (mittenpricken) som har full tillgång både till den manliga energin i himlen (övre pricken) och den kvinnliga energin i Jorden (nedre pricken). Genom denna fullständiga balans når medvetandet ett upplyst tillstånd, och kan expandera sitt hjärta (“armarna”) och nå sin högsta gudomliga potential. Genom att medvetandet når allt större djup och allt högre höjder, når det också allt större möjligheter till  expansion åt alla håll.