Påbyggnadsteknik 3: Mantran

När du börjat ge dig själv Moder Jord-healing så kan du kombinera healingen med mantran. Ett mantra är en kärnfull mening som du upprepar i ditt inre eller högt under healingsessionen för att förstärka och rikta healingen och därmed skapa din egen verklighet. Det handlar helt enkelt om att formulera dina intentioner i ord. Mantran är personliga och kan formuleras på en mängd olika sätt, exempelvis för en specifik blockering som du vill hela (”Jag har helat blockeringen i min mage”) eller ett mål du vill uppnå (”Jag står upp för min visdom i alla situationer”). Du kan börja att kombinera Moder Jord-healingen med mantran så fort du kommit igång med att sända dig själv healing regelbundet.

 

Du kan använda mantran för att sända healing till precis vad som helst i ditt liv, allt ifrån fysiska symptom till mer övergripande aspekter av ditt liv. Dina känslor, beteenden och händelserna i ditt liv visar dig vilka blockeringar som är mest aktuella att arbeta med för tillfället. Du kan använda mantran för att sända healingen till exempelvis olika kroppsdelar, sjukdomar, fysiska åkommor, chakran, beteendemönster, rädslor, trauman, relationer, problem, visioner och livsmål. Hela den “verklighet” som vi lever i består av energi, och varje problem som du upplever i ditt liv har sin grund i en energiblockering i den inre energiverkligheten, i det lilla som i det stora. Genom att använda dig av mantran så kan du rikta din healing till just den energiblockeringen som orsakat ditt aktuella problem.

 

Alla kan skapa egna mantran. Det enda som behövs är en intention att hela någonting inom dig själv, eftersom den yttre verkligheten endast är en spegling av den inre verkligheten. Försök att skapa ett så kärnfullt och rytmiskt mantra som möjligt så att det blir så smidigt som möjligt att upprepa. Men ibland kan det dock behövas ett längre, mer otympligt mantra för att formulera just precis det du vill hela, och då får det vara så. 

 

Många av exemplen nedan börjar med ”Jag har helat…” och i de fall det passar in i mantrats melodi kan du förstärka det genom att säga ”Jag har fullständigt helat…”. Lägg eftertryck på vissa stavelser i ditt mantra så att det får en bra rytm och melodi (”Jag har FULLständigt HELat mitt blockERingen i mitt HJÄrta”)

 

Användningen av kategoriska ord som ”alltid” och ”aldrig” i exemplen nedan (”Jag har helat grundorsaken till att jag alltid blir övergiven” eller ”Jag har helat min ångest över att aldrig ha nog med pengar”) är förstås inte bokstavliga, men känslor är inte rationella och syftet med ditt mantra är att de ska hjälpa dig att komma i kontakt med din känsla, eftersom känslan är en form av energiportal som leder dig till blockeringen i fråga.

 

Fem nivåer att utgå ifrån när du utformar ditt mantra

Beroende på hur mycket du känner till om blockeringen som du vill hela, så kan du sända healing till den på flera olika nivåer. Nedan följer exempel på fem olika nivåer som du kan utgå ifrån när du utformar ditt personliga mantra.

 

1. Utgå från grundorsaken till ditt problem

Om du upplever ett problem men inte vet hur du ska formulera mantrat så kan du alltid sända healing till själva grundorsaken till problemet. Ditt Högre Jag och dina guider kommer hjälpa dig att rikta healingen till just den blockeringen som orsakat ditt problem. De ser klart och tydligt kopplingen mellan ditt problem och energiblockeringen i fråga med sitt mångdimensionella seende.

 

 • ”Jag har helat grundorsaken till att jag aldrig kan komma i tid”
 • ”Jag har hela grundorsaken till att jag aldrig kommer igång med målandet”
 • ”Jag har helat grundorsaken till att jag alltid blir övergiven”
2. Utgå från ett fysiskt symptom

Varje fysiskt symptom som du upplever, allt från en sticka i lilltån till en livshotande sjukdom, har sitt ursprung i en eller flera energiblockeringar i den inre energiverkligheten. Det är ditt personliga själskontrakt och din karma som avgör hur mycket du har möjlighet att hela i detta liv. Men genom att rikta healingen mot symptomet du upplever så påbörjar du helandet av energiblockeringen som ligger till grund för symptomet.

 

 • ”Jag har helat blockeringen som gör att jag alltid skär mig i fingret”
 • ”Jag har helat blockeringen som skapar smärtan i min rygg”
 • ”Jag har helat blockeringen i högra örat”
3. Utgå från den känslomässiga smärtan

Precis som med fysisk smärta så utgår även all känslomässig smärta från blockeringar i den inre energiverkligheten, och genom att sända healing till dem så påbörjar du helandprocessen av dem.

 

 • ”Jag har helat min ångest över att aldrig ha nog med pengar”
 • ”Jag har helat rädslan för att stå upp för min sanning”
 • ”Jag har helat smärtan över att min pappa övergav mig”
4. Utgå från chakrasystemet

Om du är bekant med chakrasystemet så kan det vara ett effektivt verktyg för att sända healing till specifika energiblockeringar som sitter i specifika chakran. Våra chakran är sju huvudsakliga energicenter (även om det finns fler) i vår energikropp som representerar olika aspekter av vår andliga, psykiska och fysiska utveckling. Genom att lära dig mer om chakrasystemet kan du få ledtrådar till vilket chakra en viss blockering sitter i. Om du exempelvis får halsfluss betyder det att du har en blockering halschakrat, om du känner dig känslokall betyder det att du har en blockering i hjärtchakrat, och om du lider av ett stort kontrollbehov betyder det att du har en blockering i navelchakrat. Läs mer i vår Guide till chakrasystemet (tidigare opublicerad).

 • ”Jag har helat blockeringen i solar plexus-chakrat”
 • ”Jag har helat blockeringen i pannchakrat som skapar min migrän”
 • ”Jag har helat blockeringen i halschakrat som gör att jag inte vågar stå upp för min sanning”
5. Utgå från mål som du vill uppnå

Förutom att sända healing till specifika problem eller blockeringar, så kan du även använda positiva mantran där du fokuserar exakt på vad du vill uppnå. Det gör också att healingen indirekt sänds till den eller de blockeringar som hindrar dig från att uppnå ditt mål, samtidigt som målet förstärks. Det kan handla om både stora och små, kortsiktiga och långsiktiga, specifika och allmäna mål. Denna typ av positiva mantran brukar också kallas för ”affirmationer”. 

En bra metod när du vill hela ett visst problem, är att du först fokuserar på att sända healing till den aktuella blockeringen i fråga, för att sedan när du känner dig färdig ägnar dig åt att sända healing till den positiva visionen av situationen när blockeringen inte längre hindrar dig (t.ex. först ”Jag har helat blockeringen i navelchakrat som gör mig sexuellt hämmad” och sedan ”Jag är fullständigt fri i mitt sexuella flöde”).

 

 • ”Jag är framgångsrik inom mitt musikskapande”
 • ”Jag har fullständig tillit till andra människor”
 • ”Jag är ett med det Gudomliga Överflödet”
Instruktioner

Påbörja healingsessionen som vanligt, genom att visualisera hur du öppnar en kanal från Jordens inre kärna som fyller dig med röd energi. Upprepa sedan mantrat inombords eller högt. Känn in hur länge du behöver sända healing till den specifika blockeringen. Ofta kan det behövas flera sessioner, ibland under en lång tid, för att hela blockeringen. 

 

Blockeringar består ofta av flera lager, så när du helat ett lager kan det hända att blockeringen sedan aktiveras på en högre nivå, och då är det bara att fortsätta vid nästa healingsession. Om problemet du sänder healing till kommer tillbaks eller till och med blir värre är det viktigt att inte se det som ett bakslag, utan snarare som ett framsteg även om det gör ont – det betyder bara att du har kommit närmare kärnan av blockeringen som du vill hela. Att gå till kärnan av en blockering är ett sätt att möta din smärta för att kunna hela den på djupet. I den fjärde påbyggnadstekniken finns en ännu kraftfullare metod för dig som vill ta helandet av dina blockeringar på djupet till ytterligare en högre nivå.

 

Ett vanligt problem är att man upplever blockeringar som hindrar en från att kanalisera den kvinnliga energin under healingsessionerna, exempelvis som blockeringar i ens jordningskanal eller svårigheter att fokusera under healingsessionen. Det finns mängder av sådana blockeringar som är ditplacerade i mänsklighetens kollektiva medvetande som vi alla påverkas av mer eller mindre. Sänd då helt enkelt Moder Jord-healing till till problemet med hjälp av ett mantra (exempelvis ”Jag har helat grundorsaken till min blockerade jordningskanal”).

 

Du kan även använda mantran tillsammans med repetitiva rörelser som exempelvis meditativ promenad eller simning. 

 

Stort lycka till med ditt arbete med mantran din helandeprocess!