“Vi vill tacka er”

Bakgrund 

Det här är uppföljaren till den första kanaliseringen av Dibarak, efter den världsberömda ljusspiralen över Norge 2009. I den kanaliseringen tar Dibarak upp hur mänskligheten nu befinner sig i ett kritiskt skede, och att vi behöver utvecklas andligen inför övergången till den Nya Andliga Tidsåldern som vi står inför. Vidare bjöd de in mänskligheten till en energiöverföring, den första officiella interplanetära energiöverföringen i Jordens historia. Under en timmas tid 7 januari 2010 sände hela deras civilisation energier och visioner till människorna på Jorden. Ett stort antal människor mediterade enligt instruktioner under energiöverföringen, och vi har fått mängder av folks upplevelser och visioner skickade till oss, av vilka vi har publicerat ett urval.

 

I den första kanaliseringen berättar Dibarak att de förutom spiralen även skapat ljusblixtar utanför min dåvarande lägenhet, för att kalla på vår uppmärksamhet. I slutet på februari 2010 uppträdde återigen kraftiga ljusblixtar utanför lägenheten vi befann oss i, som lös upp hela innertaket för en kort sekund. Dibarak hälsade till Maria att de gärna vill lämna ett andra meddelande när vi var redo för att ta emot det.

 

I den nya kanaliseringen lämnar Dibarak ännu ett kraftfullt budskap där han fördjupar sina observationer av livet på Jorden och den andliga vägledningen från den första kanaliseringen. Vidare tackar han för den interplanetära energiöverföringen och bjuder in till ytterligare en. Han berättar dessutom att de kommer skapa en ny ljusprojektion på Jorden inom de kommande månaderna, vilket de också gjorde (video följer i texten).

 

Kanaliseringens innehåll

Vi vill tacka er / Överflödslagen / Moder Jord / Den kosmiska dansen / Vi har kommit för att hjälpa er / Det ekonomiska systemets kollaps / Andlig transformation och jordning / Slut fred med er själva / Bindningar till materiella ting / En fortsatt vänskap och samarbete

 

 

Kanalisering #2 av Dibarak från uppstigna civilisationen “De Oövervinneliga”, ”Första Världen”, genom Maria Bertram, 1 mars 2010

 

~ Vi vill tacka er ~

Jag skulle vilja börja med att sända vår uppskattning över till det fantastiska arbete som ni har gjort, och denna otroliga spridning som har skett över Internet, över världen, av den första kanaliseringen med vårt budskap. Vi är så otroligt tacksamma och glada för all den uppmärksamhet, den entusiasm och den kärlek som kanaliseringen har väckt bland människor, och att det finns ett sådant stort intresse och engagemang bland människorna på Jorden för vårt budskap, och för att arbeta för Jordens framtid.

 

Vi vill också säga att vi tycker att ni gör ett fantastiskt fint arbete med Moder Jord-nätverket och vi vill tacka er för det arbetet. Vi vill även tacka alla era medlemmar för att ni deltar och sänder healing till Jorden, för hon behöver det så otroligt väl. När ni sänder helande energier till er egen jord så hjälper ni också att sprida helande harmoniska energier i Kosmos som hjälper hela vårt Kosmos att få större balans och harmoni. Allting hänger samman, allting är ett. Det ni gör mot er själva, det ni gör mot varandra, och er jord – det gör ni även mot oss. Vi är alla delar av samma helhet, av samma enhet. Vi är alla ett. När vi hjälper varandra, då hjälper vi också oss själva. Det finns ingen skillnad på dig och mig. Det finns ingen uppdelning mellan ditt och mitt. Det är en illusion. Egentligen är vi alla ETT och vi delar alla på allting.

 

~ Överflödslagen ~

Vi skulle vilja prata med er om den kosmiska Överflödslagen, och hur man öppnar upp sant överflöd. När vi roffar åt oss av någonting, för att lämna mindre åt andra, så är det vi själva som kommer att få återuppleva bristen vi har skapat åt andra. Överflöd skapas genom öppna hjärtan, genom givmildhet och generositet och genom att aldrig sätta stopp för energiflödena, och inte heller för de materiella flödena. Genom att alltid vara vara uppmärksam på var behovet är som störst just nu, istället för att tänka i begränsande ordalag av ägande, förtjänst och rättigheter, så kan ni naturligt följa det flöde av energier som hela Kosmos och allt levande liv består av. Följ med i flödet och gå dit där ni behövs som bäst, och ge där det behövs som bäst. På det sättet skapar ni nya möjligheter, ny utveckling och nytt överflöd, eftersom överflöd är en ständigt pågående process som aldrig tar slut. När ni väl befinner i er i den här processen och låter er föras med av det Gudomliga Flödet, och delar med er av överflödet så det blir större och omfattar alla – då kommer ni alltid ha precis just det ni behöver. Ni kommer alltid ha över att ge till andra, och andra kommer alltid ha över för att ge till er. På så sätt skapas det överflöd, nytt överflöd, och allas behov tillfredsställs.

Det är först när överflödsprincipen bryts som bristen skapas. Den bryts när man slutar att hjälpa andra, och när man slutar att leva med öppet hjärta. Den bryts om man inte längre har tillit till att det man behöver alltid kommer till en precis när man behöver det, och att man alltid kan ge av sitt överflöd till andra. När man låter rädslan och bristande tillit styra, och börjar hamstra, och sätta upp villkor och kräva ersättning för det man ger – så stryper man också överflödsprincipen. Man stryper då det Gudomliga Flödet och skapar därigenom brist.

 

Det rådande ekonomiska funktionssättet på Jorden, där man köper och säljer – är ett direkt brott mot Överflödslagen. Så länge ni fortsätter att tillämpa denna lag så kommer ni att ha brist på Jorden. Allt givande måste ske utan krav på motprestation. Vid krav på motprestation är det inte längre något givande, då är det en affärsöverenskommelse, och alla affärsöverenskommelser skapar brist. När man lever sitt liv i enlighet med det Gudomliga Flödet så lever man med öppet hjärta. Man lever i tillit och känner sig trygg i övertygelsen om att det som man för tillfället sakna alltid kommer att komma till en. Man använder inte sin energi för att oroa sig för hur framtiden ska se ut eller exakt hur det ska gå till för att man ska få sina behov tillfredsställda, utan man förlitar sig på att det kommer att ske på det ena eller det andra sättet. Man vet att det som mänskligheten idag kallar “mirakel” – är möjligt.

 ~ Moder Jord ~

Mina kära älskade vänner, ni bär på en enorm skatt. Den ligger väl förborgad under era fötter i er jord. Det är Jorden själv, Moder Jord, och de energier som strömmar genom henne, från hennes kärna hela vägen ut till Jordens yta. Ni har inte lärt er att hushålla med hennes energier. Ni har inte lärt er att hushålla med denna fantastiska skatt och att använda den optimalt. Istället har ni förminskat den, blockerat den och utestängt dess potential. Om ni lärde er att återigen börja arbeta med Jordens energier och att aktivera alla de kraftplatser runt omkring Jorden som är blockerade på grund av Jordens enorma energiobalanser, så skulle ni inom någon generation eller två kunna skapa ett paradis på Jorden utan motstycke. Ett paradis med ett överflöd av frodighet och växtlighet. Ett överflöd av frukter, bär, grönsaker, blommor och djur med ett behagligt klimat och utan större faror för människorna. Ni skulle kunna skapa ett paradis där ni kan känna er trygga i vetskapen om att allting kommer att komma till er som ni behöver, och där ni bokstavligen bara behöver sträcka ut handen för att frukten ska falla ner i er handflata. Det här är ingen orealistisk dröm som vi presenterar för er, utan det här är en möjlig framtid för Jorden om ni fattar beslutet, om ni väljer att göra den möjlig.

 

Ni har under väldigt lång tid missbrukat er jord, sugit ut henne, sänkt hennes energinivå och försämrat livsvillkoren för allt levande liv på Jorden till den milda grad att Jorden nu inte längre orkar med den behandling hon utsätts för. Det har kommit till en gräns där Jorden inte klarar av den press och det tryck som hon utsätts för, genom alla de obalanser som finns runt planeten. Jorden behöver er hjälp för att lösa upp alla de energiblockeringar runt Jorden som skapar det här stora trycket. Precis på samma sätt som ni behöver sluta fred med varandra och er själva så måste ni också sluta fred med er älskade Moder Jord. Det är Jorden som föder er. Jorden är en del av er själva, och ni behöver henne för att överleva. Ni är ETT med Jorden och er energibalans och ert välmående går inte att skilja från Jordens energibalans och välmående. Det ni gör mot Jorden gör ni också mot er själva. Det är viktigt att ni förstår det. När ni arbetar med er egen andliga utveckling och höjer er andliga utvecklingsnivå, när ni ger er själva jordande healing från Jordens inre, så sprider ni även energier som påverkar Jorden i positiv riktning. På samma sätt är det så att när ni sänder helande jordande energier till Jorden och hjälper henne, så hjälper ni också därigenom er själva och varandra och alla de människor som lever på just de platser där det finns energiobalanser.

 

Jorden har en energikropp precis som människan har, hon har en aura, och hon bär på ett karmiskt förflutet som hon behöver hela. Det här delar hon med er människor, och hon har fått bära på mycket av er karma på grund av hur ni har behandlat henne genom århundradena och årtusendena. Allt det här behöver nu lösas upp, inför övergången till den Nya Andliga Tidsåldern och den Stora Reningen som kommer att ske. Jorden behöver er hjälp för att klara av det. Hon behöver er hjälp för att lösa upp alla de energiblockeringar som finns i Jordens inre och på kraftplatser runt omkring Jorden. Hon har inte förmågan att lösa upp blockeringarna själv på ett fridfullt sätt, utan där behöver hon mänsklig hjälp. Annars sker det genom våldsamma processer där trycket till slut blir så stort att Moder Jord exploderar. Det är det som skapar alla de naturkatastrofer som vi ser över hela Jorden – jordbävningar, tsunamis, flodvågor, torka och eldsvådor, orkaner… Allt det här är tecken på, och konsekvenser av, alla de energiobalanser som Moder Jord lider av idag.

Människan föddes till Jorden för att ta hand om henne, och fungera som hennes väktare. På samma sätt som Jorden föder mänskligheten, så ansvarar mänskligheten för Jordens välmående. Ni är för evigt förbundna med varandra. Ni är en enhet, precis på samma sätt som vi alla är förbundna med varandra i den Kosmiska Oändligheten. För att Jorden ska klara av Övergången så behöver hon er hjälp att mildra på trycket, så att övergången inte ska bli så våldsam och smärtfylld för Jorden och hennes innevånare som den annars kan bli. På samma sätt som övergången till den Nya Andliga Tidsåldern handlar om att ni människor måste rena er karma, och ta ett kliv uppåt i andlig medvetenhet, så måste ni även hjälpa Jorden att genomföra samma process för att Övergången ska kunna ske så smidigt som möjligt.

 

~ Den kosmiska dansen ~

Allt levande liv på Jorden består av energier. All existens är energi. Kosmos är som en enda stor levande organism, och ni är alla delar av den organismen. Ett pumpande energiflöde, ett gudomligt flöde som forsar fram och tillbaka över de kosmiska vidderna. Vi deltar alla i den kosmiska dansen på olika plan, och i de olika dimensionerna. Vi utför alla våra piruetter och våra danser. 

Nu är det dags för er människor att medvetet börja ta del i dansen, med glädje, med sann upptäckaranda och inspiration, och att bli medvetna och aktiva medskapare av den kosmiska processen och den kosmiska dansen. Det andliga uppvaknandet kan ses som en process där ni vaknar upp och öppnar era ögon och ser hela den palett av färger som står till ert förfogande för att måla det fantastiskt vackra flöde av dans, färger, former, musik, sång, kärlek och samhörighet – som sprids som stora vågor över den Kosmiska Oändligheten. Det har blivit dags för mänskligheten att bli aktiva deltagare i dansen. Lyftandet av den Kosmiska Karantänen är en del i den processen, att ni som mänsklighet blir välkomnade in i den kosmiska gemenskapen och får ta del av den fantastiska mångfald, överflöd och kärlek som finns där för er ute i Kosmos.

 

~ Vi har kommit för att hjälpa er ~

Vi har kommit för att hjälpa er, om ni tillåter oss, och för att vi så gärna vill dela med oss av våra erfarenheter och energier som vi känner att ni behöver. Det råder en stor brist på kraft på Jorden idag, en stor brist på den jordande balans som människorna och självaste Moder Jord så väl behöver. Det här kan ni delvis råda bot på genom att kanalisera kraft ur Jordens inre kärna. Men vi vill också bidra genom att ge er av våra energier och vår kraft, eftersom vi tror att ni kommer ha mycket stor nytta av dessa energier. Det kommer att hjälpa er i era andliga processer för att öppna upp er och att transformera era gudomliga flöden. Det kommer att hjälpa er att öppna upp er till er egen personliga, högre gudomliga kunskap.

 

Energiöverföringen den 7 januari i år var en mycket kärleksfull och glädjefylld upplevelse för vårt folk. Vi är så otroligt tacksamma för det stora intresse och engagemang som ni människor visade att delta i den energiöverföringen, och att ta del av våra budskap och våra energier. Vi kände en fantastisk känsla av enhet och kärlek med er under hela healingsessionen, och det gladde oss enormt mycket att se alla dessa öppna hjärtan som finns på Jorden idag; all den vilja, alla de önskningar som ni bär på – om att skapa förändring i era liv, och att skapa förändring på Jorden.

 

Vi skulle vilja delta i arbetet för att utveckla den processen och att hjälpa er att öppna upp er inför de gudomliga energierna och kärleken, och att inspirera er till att se nya möjligheter, och nya vägar att gå på. Vi skulle vilja stödja er och ge er den kraft som vi känner att människan i mångt och mycket saknar på Jorden idag. Kraften att resa sig upp och skapa förändring. Både förändring på det inre planet, och i era egna personliga liv, men också kraften att skapa förändring i större sammanhang. Det vi talar om här handlar inte om att ställa sig på barrikaderna och utföra någon form av kamp eller strid, därför att det skulle enbart vara ett sätt att fortsätta i de gamla spåren och det gamla tankesättet, där livet utgörs av strid. Vi vill istället få er att vända blicken uppåt mot en högre medvetenhet som baseras på kärlek och enhet. Där kan ni, genom att öppna era hjärtan och sända kärlek, höja energinivåerna på Jorden och skapa nya förutsättningar för nya, mer kärleksfulla förhållningssätt och lösningar för Jordens framtid.

 

Ni bär på alla lösningarna inom er, det gäller bara att öppna upp er för att kunna se dessa lösningar och alla de möjligheter som finns till nya levnadssätt och nya förhållningssätt till varandra som medmänniskor. Som ni människor brukar säga: “Rom byggdes inte på en dag”. Nej – det är sant. Men väldigt mycket kan förändras, och mycket kan förändras snabbt om ni har energierna i ryggen. När ni tar hjälp av det Gudomliga Flödet, när ni öppnar upp era hjärtchakran och följer er inre röst – så får ni hjälp att transformera och hela det motstånd som står i vägen och mycket stora förändringar kan på det sättet skapas under mycket kort tid. Ni vet ju själva från er egen historia att väldigt stora förändringar har skett på väldigt kort tid, i avgörande skeden. Ni befinner er nu i ett sådant skede i mänsklighetens historia, där potentialen finns för väldigt stora, omvälvande förändringar.

 ~ Det ekonomiska systemets kollaps ~

Det är mycket stora saker som är på gång på Jorden idag, varav enbart vissa syns på ytan, men som är på väg upp och snart kommer att visa sig och ge effekt med full kraftErt nuvarande ekonomiska system på Jorden – som bygger på bristtänkande och konflikttänkande – är på väg att rasa. Det kommer inte kunna fungera länge till som ett hållbart system. Det inte är hållbart i längden eftersom systemet enbart skapar ny brist, nya konflikter och enorma skillnader mellan fattiga och rika. Det skapar ett system där vissa människor lever i överflöd medan den största delen av Jordens befolkning lever i brist och i armod.

Det är ett system som ger Jorden enorma plågor, ett system som har skapat en teknologi som skadar Jordens energisystem och dessutom sänder ut obalanserade vågor över hela Kosmos. Det är ett system som har skapat atomvapen och kärnkraft, som är ytterst farligt för hela Jorden och mänsklighetens överlevnad och dessutom är enormt skadligt för alla som lever i Kosmos, eftersom alla påverkas. När människan spränger en atombomb på Jorden så sänder det ut destruktiva, obalanserade, orena vågor rakt ut till hela Kosmos och allt levande liv som finns där påverkas. Det här är något ytterst farligt som människorna måste sluta med ögonblickligen. Betänk väl att allt det ni sänder ut får ni också tillbaka enligt Lagen om Orsak och Verkan. När ni spränger atomvapen så skapar ni enorma obalanser i energisystemen runt Jorden, runt galaxen, och runt hela Kosmos, långt bortom tid och rum.

 

Hela detta system, detta ekonomiska system som finns på Jorden idag, kommer att rasa. Det har skett en erosion under en väldigt lång tid, som eskalerar allt snabbare och snart kommer att ge effekt i full skala. När energiflödena stärks på Jorden genom övergången till den Nya Andliga Tidsåldern, och allt det ljus som flödar in över Jorden, så stärks också Lagen om Orsak och Verkan. Det betyder att allt det man ger ut får man med allt större hastighet och kraft tillbaka. Det kommer helt enkelt inte längre att vara möjligt för människan att tjäna pengar på varandra. Det enda naturliga bytessättet som återstår är kärlekens väg, där man ger av det man har till de som behöver det bättre, och får tillbaka det man behöver av andra som har lite mer än de själva behöver. Man delar då på allt det som finns och ingen äganderätt, inga staket och inga murar särskiljer er från varandra, och inga hierarkier skapar längre åtskillnad och förtryck människor emellan. Detta är det naturliga eftersom ni alla är lika och vi har alla samma värde. Vi är alla ETT.

Skillnaderna mellan fattiga och rika kommer genom systemets kollaps att sakta men säkert att försvinna och ersättas med något helt annat. Det kommer inte längre vara möjligt för människor att köpa sig skydd. Det kommer inte finnas några vapen eller pengar i världen som kan skydda människorna på Jorden mot de förändringar som kommer. Alla kommer att stå lika inför förändringens våg som drar över Jorden, och vi kommer alla delta på lika villkor.

 

~ Andlig transformation och jordning ~

Vi finns här med er i den processen, hela vägen; alla era kosmiska vänner – vi finns här med er, och vi stödjer er, och hjälper er i Övergången. Det kommer att vara de av er som har öppnat era hjärtan och förstått att kärleken är den enda vägen, som kommer att klara det här allra bäst. Kärlekens väg är den enda vägen in i framtiden för mänskligheten, precis på samma sätt som vår civilisation en gång fick lära oss samma sak. Vår väg mot kärleken var svår och fylld av umbäranden och smärta. Det var ingen enkel lärdom, det var ingen enkel process vi gick igenom. Vi var tvungna att ta itu med många av de begränsade tankesätt och övertygelser som vi bar på i våra inre för att kunna frigöra oss och bli – i sanning – älskande människor. Det är ingen enkel process, och sker inte från en dag till nästa. Människorna på Jorden bär på, precis som vi gjorde, ett inlärt beteende som sträcker sig över otaliga inkarnationer som bygger på övertygelsen att livet är en kamp för överlevnad och att det naturliga tillståndet för människan är rädsla och bristtänkande, en daglig kamp för överlevnad. Så länge som ni behåller den övertygelsen och stannar kvar i det gamla förhållningssättet till existensen så kommer livet fortsätta att vara en kamp, eftersom ni skapar er egen verklighet.

 

För att i sanning kunna skapa ett genuint paradis, en värld i överflöd och kärlek, så måste ni göra upp med alla dessa gamla förhållningssätt och begränsande tanke- och känslofängelser som ni befinner er i. Ni måste ta er ur era bubblor, riva ner alla murarna av begränsningar, negativa förväntningar och rädslor. Det här är ett mycket stort arbete som varje enskild människa måste utföra. Det är ingenting som kan påtvingas någon människa mot hennes vilja, utan varje enskild människa måste själv fatta beslutet att påbörja den här processen för att den ska bli möjlig. Det krävs ett mödosamt, envist, dagligt arbete, där ni arbetar med er karma, med alla era negativa tankar och förväntningar och inre begränsningar, där ni helar alla era trauman och negativa föreställningar och bryter ner alla era murar.

 

För att kunna göra det behöver ni ta hjälp av Jordens inre helande kvinnliga energier, och Kosmos manliga energi. Som det ser ut idag på Jorden så lider både ni människor och Jorden på en enorm brist på kvinnlig energi, och den här bristen måste återställas. Det är det absolut viktigaste av allt. På grund av övergången till den Andliga Tidsåldern så väller det in vågor av ljus, av manligt ljus, över Jorden, som ökar successivt med tiden och som kommer att bli kraftfullare ju närmare Övergången ni kommer. Det här ljuset behöver mötas, och balanseras med den kvinnliga röda energin från Jordens inre. Både Jorden själv och människorna behöver jordas, det vill säga få tillskott av kvinnlig energi, eftersom ni alla lider av en sådan enorm brist på den idag. Denna brist har rått under en väldigt lång tid eftersom de kvinnliga energierna och det kvinnliga förhållningssättet under så lång tid har förtryckts på Jorden. Det är hög tid att människorna börjar återuppväcka sina inre gudinnor och att återigen börja tillbe Jorden som den Gudomliga Urmoder hon är. Det kommer att hjälpa henne i hennes helandeprocess.

 

På samma sätt som ni bör kanalisera helande energier dagligen för att rena ert karma, bör ni också arbeta med att visualisera den framtid ni önskar för er själva och för Jorden, genom att arbeta med mantran och visualiseringsövningar. Det är viktigt att ni förstår, och ser vilken enorm potential ni har som enskilda människor och som kollektiv, att skapa positiva förändringar och att sprida kärleksenergier över Jorden. Det är på tiden att människan helar sitt ego och äntligen får syn på och erkänner sin egen storhet. Men att se sin storhet är dock inte samma sak som att ha ett uppblåst ego. Ni är Gudomliga Varelser och när ni tystar era egon och lever era liv i kärlek, enkelhet och ödmjukhet så kommer ni också att till fullo se er egen gudomliga potential och er storhet. Ni är i sanning Gudomliga VarelserNi är skapare av er egen framtid.

 

~ Slut fred med er själva ~

En viktig aspekt av den här transformationsprocessen som mänskligheten behöver genomgå för att skapa varaktiga förändringar på Jorden, är att ni äntligen lägger ner era vapen och slutar att kämpa, slutar att kriga. Inte bara i fysiska krig – land mot land, eller folkslag mot folkslag, med vapen i era händer – utan också att sluta skapa konflikter mot andra människor, mot och andra levande varelser, och mot Jorden själv. Att sluta kriga mot er själva, och motarbeta er själva. Er absolut viktigaste uppgift är att skapa inre frid, eftersom det är först då som yttre fred kan manifesteras på Jorden. Krigandet på er planet är ett resultat av, och en förlängning av, alla de inre konflikter och krig som pågår inom er. Först när ni sluter fred med er själva, så kan ni också sluta fred med er omvärld.

 

Det här var en lärdom som blev väldigt smärtsam för vårt folk, där vi hade lärt oss att ständigt stå stridsberedda i alla situationer och att alltid kämpa för vår sak, och för vår rätt. Vi var väldigt stolta och vi bar på väldigt stora rädslor att bli besegrade, lurade och utnyttjade av andra. Vi levde i illusionen om att det fanns vinnare och förlorare i krig. Det är naturligtvis inte sant. Det finns inga vinnare i något krig som helst, bara förlorare, oavsett om det pågår i ens inre eller i den yttre verkligheten. Det här borde vara en självklar sanning, och det är det också, men den glöms så lätt bort i stridens hetta. Det krävs en stor portion av tillit och kärlek, inre balans och trygghet, harmoni och ödmjukhet – för att sluta skapa konflikter och att sluta leva sitt liv i konflikttänkande, i det lilla som i det stora.

 

Vi skulle vilja be er om att öppna era ögon och börja iaktta er själva och er omvärld och se hur människors konflikttänkande ständigt skapar nya motsättningar i hennes vardag, och att genomskåda de yttre illusioner och se den rädsla och kärleksbrist som alla dessa konflikter bygger på. Se att de egentligen inte behövs. Genomskåda illusionen om att människor vinner på att roffa åt sig mer av någonting och därigenom skapa brist för andra. Se att i en obalanserad värld och i obalanserade flöden så blir alla förlorare.

 

~Bindningar till materiella ting ~

När ni börjar arbeta med er andliga utveckling på ett regelbundet sätt, när ni varje dag börjar sända er själva healing, kommer ni att märka ganska snart att ni inte längre känner samma begär och dragning till saker som tidigare. Ni kommer att märka att det kommer att bli lättare för er att släppa era bindningar till jordiska ägodelar, och att fysisk njutning kommer att bli mindre viktig än tidigare. Målet är inte att ni helt ska sluta att uppleva fysisk njutning, eller att ni ska sluta att använda materiella ting. Målet är istället att ni inte längre ska känna begär efter dem och vara beroende av dem, och istället kunna använda er av dem som ni behagar utan bindningar. När ni förlorar era bindningar till tingen så äger tingen inte längre er, och ni är fria att leva era liv som ni vill. Idag har människan utvecklat väldigt, väldigt starka bindningar till materiella ting och hon ägs i väldigt stor utsträckning av alla sina ägodelar.

 

Det är som att ni är omgivna av höga berg av materiella ting som gör det omöjligt för er att se horisonten. Ni har byggt in er själva i fängelser av fysiska ägodelar och fysiska begär. Det har skapat en hunger hos er att tillfredsställa nya begär, där ni aldrig riktigt får nog eftersom begären hela tiden har en tendens att öka ju mer man tillfredsställer dem, och där det inte längre räcker med att köpa en ny bil eller en ny tröja, utan det finns alltid någonting mer att sukta och begära efter. Det finns alltid något nytt begär att tillfredsställa när man har tillfredsställt det tidigare begäret. Den här processen tar aldrig slut och ni kommer aldrig någonsin att bli nöjda. Det ligger i sakens natur, eftersom egot är omättligt. Det är först när ni lär er att frigöra er från begären som ni i sanning kan bli helt fria människor och lära er att njuta av livet och tingen utan att begränsas av bindningar till dem.

Egentligen behöver ni inte särskilt mycket för att leva, och vara lyckliga. Det kommer ni att upptäcka under resans gång, att era faktiska behov är väldigt, väldigt små när ni lever i kärlek och harmoni – med er själva, varandra och med Jorden. Ni kommer att upptäcka att lyckan och glädjen över att vara närvarandet i nuet, fåglarnas sång, trädens susande, och en varm hand på er axel – kommer att räcka för att sända lyckovågor genom hela ert varande. Ni kommer att börja uppskatta gemenskap och vänskap, delat arbete, sång och dans, naturens skönhet – allt det som finns runt omkring er i överflöd och som inte kostar någonting. Ni kommer att upptäcka vilket fantastiskt mirakel det är att leva livet i fullständig sann glädje, där varje grässtrå, där varje blomma, där varje vindpust, och varje leende vän – är en del av det fantastiska flöde av glädje, överflöd och harmoni som livet är. Då kommer ni vakna varje morgon och känna sann kärlek och tacksamhet i era hjärtan, sann lycka.

 

~ En fortsatt vänskap och samarbete ~

Er väg ligger utstakad och ni vet redan innerst inne vart det är ni ska gå. Ni bär alla den här gudomliga visdomen inom er. Ert arbete handlar nu bara om att öppna upp porten till den visdomen, och att börja använda er av den igen. Tiden har kommit för människan att bli den gudomliga varelse hon egentligen är, och alltid har varit.

 

Vi skulle vilja genomföra en ny energiöverföring till Jordens befolkning under våren, och vår förhoppning är att så många som möjligt av er kommer att kunna delta då. Energiöverföringen kommer att ske under vårdagjämningen, 20 mars, mellan klockan 20.00 och 21.00 [CET]. Vi välkomnar hela Jordens befolkning att delta i energiöverföringen, och att precis som förra gången, att öppna upp er för det vi vill skänka er. Energierna hjälper er att aktivera den processen som förbereder er inför övergången till den Nya Andliga Tidsåldern och inträdet i den 5:e dimensionen. Överföringen är en fortsättning på den helande energiöverföring som genomfördes den 7 januari. Hela vår civilisation väntar med spänning och glädje på att få delta i den här energiöverföringen, och att alla samtidigt sända er våra helande energier. Vi kommer även denna gång sända er inspirerande bilder, budskap, och visioner – för de av er som är öppna för det.

 

Vi kommer också att ge er tecken på vår närvaro på andra sätt under de kommande månaderna. Vi kommer att sända mänskligheten ytterligare ett budskap, i form och i färg. Exakt när det kommer att ske kommer att vara beroende av hur energierna är på Jorden, men vi planerar att genomföra ljus- och färguppvisningen någon gång under de närmaste månaderna.

 

[Nästan tre månader senare dök det upp ännu en spektakulär, men annorlunda spiralformation, denna gång över Canada! Dibarak bekräftade att det var deras civilisation som skapat den.]

[Även om bilderna ser ganska annorlunda ut från videon, så tyder allt på att det är från samma händelse. Vinkeln och kamerautrustningen kanske fångar ljuset på olika sätt? Nu fortsätter Dibaraks budskap:]

 

Vi vill också tillägga här att det är möjligt för er att ta personlig kontakt med oss om ni önskar. Vi står till ert förfogande. Vi svarar gärna på era frågor, och bidrar gärna på alla sätt vi kan, för att ge er det stöd ni behöver under denna stora prövning. Vi vill säga er alla att vi känner en sådan stor kärlek och empati för er, och en glädje över att få delta, och att hjälpa er i den processen ni befinner er i. Vi känner en glädje över att så många av er har valt att öppna upp er, era hjärtan, för oss, och för de budskapen vi kommer med. Vi är oändligt tacksamma för att ni tar er tid att lyssna på oss och det vi har att säga.

 

~ Andliga krigare ~

Vi vill avsluta med att säga att en andlig krigare är en själ som arbetar med att sprida kärlek och att hjälpa andra själar att höja sina medvetanden, och att öppna sina hjärtan. Det handlar inte om en kamp i den bemärkelsen att vi kämpar mot någonting, eller deltar i en konfliktfylld krigisk situation, i ett krig. Det handlar snarare om att vi är som dörröppnare för flödet, och hjälper det Gudomliga Flödet att flöda fritt med full kraft. Vi ser oss själva som en förlängning av det gudomligas flödande energier, och som inspiratörer och hjälpare i era andliga processer, och vi finns här för er om ni behöver oss. Det är bara att fråga så kommer vi. Ni ska veta att vi alltid tänker på er och på Jorden med kärlek i våra hjärtan. Tack för att ni lyssnade.

 

[Dibarak för ihop händerna och bugar ödmjukt, och ett starkt ljus lyser mellan hans handflator. Han tittar på mig med ögon som rymmer hela Oändligheten. Vi tackar Dibarak för meddelandet].